معرفي معرفي

 كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي از سال 1372 راه اندازي شده است و بخش هاي متعددي براي سرويس دهي به مراجعه كنندگان دارد.