مرجع مرجع


 
 
هدف از گردآوري و سازماندهی منابع در كتابخانه ٬ ارائه خدمات به مراجعه كنندگان است. سهم عمده اي از اين خدمات برعهده كتابدار مرجع مي باشد. منابع مرجع شامل:كتب عمومي واختصاصي از جمله دايره المعارفها ٬ فرهنگها ٬ شرح حالها ٬ اطلس ها٬ منابع جغرافیایی ٬ طرحهای پژوهشی ٬ پایان نامه ها و كتب سرشماري مي باشد. اين منابع معمولا به صورت موردي استفاده می شوند, و لذا از كتابخانه خارج نمي شوند. در موارد خاص به صورت 1 روزه آخر هفته همراه كارت معتبر امانت داده مي شوند  
وظايف کتابداران اين بخش عبارت از:  
1.نگهداری و شلف منابع  
2.قراردادن فایل کامل پایان نامه ها در برنامه کتابخانه  
3. راهنمايي و آموزش مراجعان در نحوه استفاده از منابع كتابخانه  
4. بررسی و ارزیابی مجموعه كتابخانه به منظور رفع کمبودها و تهيه منابع مورد نياز  
5. پاسخگویی به سوالات مراجعين  
6. نمايه سازي و ورود اطلاعات پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي  
7. ورود اطلاعات خلاصه مقالات كنگره ها و سمينارها  
8.قرار دادن چکیده ها در سیستم نرم افزار کتابخانه