عملکرد کتابخانه مرکزی عملکرد کتابخانه مرکزی

جهت دانلود ومشاهده وضعیت عملکرد کتابخانه دانشگاه در سالهای مختلف بر روی گزارش مربوطه کلیک نمایید.

 

گزارش عملکرد کتابخانه در سال 1393

گزارش عملکرد کتابخانه در سال 1394

گزارش عملکرد کتابخانه در سال 1395

گزارش عملکرد کتابخانه در سال 1396