اخبار اخبار

«Back

دسترسی به بانک اطلاعاتی Ovid

دسترسی به بانک اطلاعاتی Ovid مجدد برای دانشگاه بر قرار شده است .با کلیک کردن بر روی نشانگر ovid واردبانک اطلاعاتی  شده و جستجوی خود را انجام دهید .

 


Comments
Trackback URL: