اخبار اخبار

«Back

سامانه نوپا وزارت بهداشت راه اندازی شد

سامانه نوپا وزارت بهداشت، research.ac.ir برای دسترسی به اطلاعات پژوهشی پزشکی ایران راه اندازی شد.

برای اطلاعات از عملکرد سامانه های نوپا اینجا را کلیک کنید.

Next
Comments
Trackback URL: