کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ -م‍ص‍ور
م‍اس‍اژ
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ف‍ارس‍ی‌
آب‍س‍ت‍ن‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد - م‍ق‍ال‍ه‌ن‍ام‍ه‌ -ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
روان‌آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ف‍ص‍ل‌ ف‍ک‍ی‌ .گ‍ی‍ج‍گ‍اه‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ -در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ - ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
درد
گ‍ی‍لان‌
م‍ش‍اوره‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - درم‍ان‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
طب‍اطب‍ائ‍ی‌م‍ج‍د، غ‍لام‍رض‍ا
ش‍ه‍ری‍ار، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌،۱۲۸۵- ۱۳۶۷
ری‍ت‍زر، ج‍ورج‌
ک‍ارول‌
ب‍اطن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۱۳-
دع‍ای‍ی‌،ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌
ب‍ی‌ی‍رز، ک‍ل‍ی‍ف‍وردوای‍ت‍ی‍ن‍گ‍ه‍م‌
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، ج‍ان‌وی‍ت‌ری‍چ‌،۱۹۳۱-۱۸۶۶
آک‍س‍ون‌، ج‍ف‍ری‌پ‍ی‌
ج‍ورج‌، ری‍ک‍ی‌ال‌
دلاور، ع‍ل‍ی‌
خ‍واج‍وی‌، ش‍ه‍لا
ل‍ی‍ن‍گ‌، ر .د
ن‍ب‍وی‌، ب‍ه‍روز
پ‍اس‍ب‍ک‌، آن‍دره‌
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دوام‍رس‍ون‌،۱۸۹۸-
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ای‍ران‌
زری‍ن‌ ن‍گ‍اه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
چ‍ه‍ر
اش‍ارت‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍روردی‍ن‌
ق‍ق‍ن‍وس‌ ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
رش‍د
ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ دع‍ای‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اطلاع‍ات‌ و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ای‍ران‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
زری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی
نبوی ، بهروز ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭‌ن۲‌م۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی ( نگرش کاربردی )
دعایی ،حبیب الله ؛  مشهد حبیب الله دعایی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹۰۴/۷‬,‭د۷‌م۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر انگلیسی - فارسی
باطنی ، محمدرضا،۱۳۱۳- ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای استخوان و مفاصل کودکان
نلسون ، والدوامرسون ،۱۸۹۸- ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، سازمان بهزیستی کشور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۷۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ب‬,‭۱۳۷۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بارداری و زایمان ویلیامز
ویلیامز، جان ویت ریچ ،۱۹۳۱-۱۸۶۶ ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭و۹۵۳‌ب‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی علوم پزشکی
خواجوی ، شهلا ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭ZWB‬,‭۱۰۰‬,‭‌خ۳۶۰‌ک‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درمان طبیعی بیماریهای گوارشی
پاسبک ، آندره ؛  تهران ققنوس علوم نوین   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭‌پ۲۷۹د‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی
دلاور، علی ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
درمانهای دستی
حسینی ، مجید ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۴-
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۵۳۷‬,‭‌ح۵۷۷د‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خویشتن از هم گسیخته :مطالعه ای وجود گرایانه در باب سلامت ذهن و جنون
لینگ ، ر .د ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۳‬,‭‌ل۹۶۱‌خ‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ذهنی که خود را بازیافت :زیست نگاری شخصی
بی یرز، کلیفوردوایتینگهم ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BC‬,‭۱۹۹‬,‭د۲‌ب۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه تشخیصی
تهران رشد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۶‌م۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مشاوره :نظریه ها، اهداف و فرآیندهای مشاوره و روان درمانگری
جورج ، ریکی ال ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بررسی ، شناخت ، درمان درد
کارول ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۷۰۴‬,‭‌ک۱۵۷‌ب‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کنترل اختلالات گیجگاهی -فکی و اکلوژن
آکسون ، جفری پی ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵/،۱۰۱‬,‭آ۶۷۳‌ک‬,‭۱۳۴۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارف مصور زرین
طباطبائی مجد، غلامرضا ؛  [تهران ] زرین   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭AE‬,‭۳۶‬,‭ط۲د۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دیوان شهریار
شهریار، محمدحسین ،۱۲۸۵- ۱۳۶۷ ؛  [تهران ] زرین نگاه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۲۹‬,‭‌ش۹د۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مقاله نامه اقتصادی -اجتماعی -شماره ۵۶ ،۵۷ ،۵۸ ، بهار، تابستان ، پائیز۱۳۷۳
تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های جامعه شناسی
ریتزر، جورج ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭ر۹‌ن۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کتاب گیلان
تهران گروه پژوهشگران ایران   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9