کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دائ‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ -م‍ص‍ور
م‍اس‍اژ
آب‍س‍ت‍ن‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
ک‍ب‍د، اول‍ت‍راس‍ون‍وگ‍راف‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
ای‍ران‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
روان‌آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ف‍ص‍ل‌ ف‍ک‍ی‌ .گ‍ی‍ج‍گ‍اه‍ی‌
ت‍ش‍ش‍ع‌ -اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍وان‌ -در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۱ ق‌ -م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
درد
ع‍ق‍ب‌م‍ان‍دگ‍ی‌ ذه‍ن‍ی‌ -در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
روح‌گ‍رائ‍ی‌
م‍ش‍اوره‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ گ‍وارش‌ - درم‍ان‌
 
پدیدآور:
ص‍درال‍دی‍ن‌، م‍ص‍طف‍ی‌
طب‍اطب‍ائ‍ی‌م‍ج‍د، غ‍لام‍رض‍ا
ش‍ه‍ری‍ار، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌،۱۲۸۵- ۱۳۶۷
ب‍ی‍س‍م‍وت‌، ه‍ن‍ری‌
ک‍ارول‌
ک‍ان‍ک‍ل‍ی‍ن‌، ج‍ی‍م‍زج‍ی‌
دع‍ای‍ی‌،ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌
ب‍ی‌ی‍رز، ک‍ل‍ی‍ف‍وردوای‍ت‍ی‍ن‍گ‍ه‍م‌
وی‍ل‍ی‍ام‍ز، ج‍ان‌وی‍ت‌ری‍چ‌،۱۹۳۱-۱۸۶۶
ع‍ب‍ی‍د، رووف‌
آک‍س‍ون‌، ج‍ف‍ری‌پ‍ی‌
ع‍طار، م‍ح‍م‍دب‍ن‌اب‍راه‍ی‍م‌،۵۳۷ - ۶۲۷ ق‌
ج‍ورج‌، ری‍ک‍ی‌ال‌
دلاور، ع‍ل‍ی‌
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ت‍ق‍ی‌ن‍اص‍ر
ل‍ی‍ن‍گ‌، ر .د
پ‍اس‍ب‍ک‌، آن‍دره‌
ن‍ل‍س‍ون‌، وال‍دوام‍رس‍ون‌،۱۸۹۸-
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ج‍ی‍د
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
زری‍ن‌ ن‍گ‍اه‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‌ب‍خ‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
چ‍ه‍ر
اش‍ارت‌
ن‍ش‍رگ‍ل‍ف‍ام‌ ن‍ش‍ر دی‌
ق‍ق‍ن‍وس‌ ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و درم‍ان‍ی‌ ای‍ران‌
رش‍د
ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ دع‍ای‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور
آب‍ن‍وس‌
اف‍ت‍خ‍اری‌
زری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی ( نگرش کاربردی )
دعایی ،حبیب الله ؛  مشهد حبیب الله دعایی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۹۰۴/۷‬,‭د۷‌م۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای استخوان و مفاصل کودکان
نلسون ، والدوامرسون ،۱۸۹۸- ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، سازمان بهزیستی کشور   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۷۰‬,‭‌ن۶۳۸‌ب‬,‭۱۳۷۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بارداری و زایمان ویلیامز
ویلیامز، جان ویت ریچ ،۱۹۳۱-۱۸۶۶ ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WQ‬,‭۲۰۰‬,‭و۹۵۳‌ب‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درمان طبیعی بیماریهای گوارشی
پاسبک ، آندره ؛  تهران ققنوس علوم نوین   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۱۰۰‬,‭‌پ۲۷۹د‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی
دلاور، علی ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درمانهای دستی
حسینی ، مجید ؛  تهران موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۴-
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۵۳۷‬,‭‌ح۵۷۷د‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خویشتن از هم گسیخته :مطالعه ای وجود گرایانه در باب سلامت ذهن و جنون
لینگ ، ر .د ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۳‬,‭‌ل۹۶۱‌خ‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ذهنی که خود را بازیافت :زیست نگاری شخصی
بی یرز، کلیفوردوایتینگهم ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BC‬,‭۱۹۹‬,‭د۲‌ب۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه تشخیصی
تهران رشد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۶‌م۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مشاوره :نظریه ها، اهداف و فرآیندهای مشاوره و روان درمانگری
جورج ، ریکی ال ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بررسی ، شناخت ، درمان درد
کارول ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۷۰۴‬,‭‌ک۱۵۷‌ب‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کنترل اختلالات گیجگاهی -فکی و اکلوژن
آکسون ، جفری پی ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۵/،۱۰۱‬,‭آ۶۷۳‌ک‬,‭۱۳۴۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
دائره المعارف مصور زرین
طباطبائی مجد، غلامرضا ؛  [تهران ] زرین   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭AE‬,‭۳۶‬,‭ط۲د۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دیوان شهریار
شهریار، محمدحسین ،۱۲۸۵- ۱۳۶۷ ؛  [تهران ] زرین نگاه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۲۹‬,‭‌ش۹د۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کشکول عطار مجموعه از حکمت ، فلسفه ، فقه ، اصول طب ، حکایات ، مواعظه ، ادله و براهین نصایح ، اشعار بزرگان
عطار، محمدبن ابراهیم ،۵۳۷ - ۶۲۷ ق ؛  تهران افتخاری   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭AC‬,‭۱۰۵‬,‭‌ع۶‌ک۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شرح حال رجال و مشاهیر نامی ایران
صدرالدین ، مصطفی ؛  تهران آبنوس   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۸۴‬,‭‌ص۴‌ش۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
عواقب انفجارهای اتمی از دیدگاه پزشکی
کانکلین ، جیمزجی ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع )، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۲/،۸۲‬,‭‌ت۵‌ک۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اثرات معلولیت ذهنی فرزند بر خانواده (خلاصه یک تحقیق )
شریعتی ، تقی ناصر ؛  تهران سازمان بهزیستی کشور، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۰۷‬,‭د۳۱۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
انسان روح است نه جسد
عبید، رووف ؛  تهران نشرگلفام نشر دی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۶۸‬,‭‌ف۲‌ع۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اولتراسونوگرافی کبد
بیسموت ، هنری ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۲۸۹‬,‭‌ب۹۴۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9