کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Health services
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Social service- United States
Aged- Care
خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ران‍ه‌
Mental health services
Physiocally handicapped- Services for Great Britain
Community Mental Health Services- United States
Communication Disorders- etiology
Home Care Services
Social service- Great Britain
Health Services Accessibility- Great Britain
Woman- services for- Great Britain- History- congresses
Women's health services
Psychiatric Department, Hospital- Great Britain
Mental Disorders- therapy
م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ -ان‍ج‍م‍ن‌ ه‍ا -راه‍ن‍م‍اه‍ا
Mental Health- United States
Mental Health Services
Crisis Intervention- handbooks
Nursing Research- methods
Aging- phisiology
 
پدیدآور:
American Psychiatric Association. Task Force on the Homless Mentally III.
س‍ی‍اری‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
Clifford, Collette
Morris, Jenny, 1950-
Tester, Susan
Bloom, Martin, 1934-
Morrison, Michelle
Mc Donald, Ann
Lee, Emma
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
Prentice Hall
St. Martins Press
Whurr
American Psychiatric Assocition
F.A. Davic Company
MacMillan
Macmillan
Sage Publications
Jessica Kingsley
SAGE
Little, Brown
Mosby
Routledge
م‍ع‍اون‍ت‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ و ام‍ور م‍ج‍ام‍ع‌
Churchill Livingstone
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه خلاصه مقالات همایش سراسری پیشگیری ، درمان و بازتوانی
نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۸‬,‭‍ه۶۴۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیوه نامه برگزاری اجلاس روسای دانشگاه /دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
سیاری ، علی اکبر ؛  تهران معاونت هماهنگی و امور مجامع   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۵۲۵‬,‭‌س۸۷۱‍ش‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Women's health care
Thousand Oaks, Calif Sage Publications   ، c1995
شماره راهنما: ‭WA‬,‭309‬,‭W872‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Manual of psychiatric emergencies
Boston Little, Brown   ، c1994
شماره راهنما: ‭WM‬,‭34‬,‭.M294‬,‭1994‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Communication disability and the psychiatry of old age
London Whurr   ، c1996
شماره راهنما: ‭WM‬,‭475‬,‭.C733‬,‭1996‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Primary prevention practices
Bloom, Martin, 1934- ؛  Thousand Oaks Sage Publications   ، c1996
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Quality of life and mental health services
London ; New York Routledge   ، 1997,c1996
شماره راهنما: ‭WM‬,‭30‬,‭.Q11‬,‭1997‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Functional performance in older adults
Philadelphia F.A. Davic Company   ، c 2001
شماره راهنما: ‭WT‬,‭104‬,‭.F978‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Mental health policy and practice today
Thousand SAGE   ، c1997
شماره راهنما: ‭WM‬,‭105‬,‭.M549‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Foundations of mentall health nursing
Morrison, Michelle ؛  St. Louis Mosby   ، c1997
شماره راهنما: ‭WM‬,‭400‬,‭.M881f‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Child psychiatric units: at the crossards
London Jessica Kingsley   ، 1995
شماره راهنما: ‭WS‬,‭27‬,‭.FA1,.C5‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Treating the homeless mentally ill: a report of the task force on the homeless mentally III
American Psychiatric Association. Task Force on the Homless Mentally III. ؛  Washington American Psychiatric Assocition   ، 1992
شماره راهنما: ‭WM‬,‭30‬,‭.A512t‬,‭1992‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Nursing and health care reserch : a skills- based introduction
Clifford, Collette ؛  London Prentice Hall   ، c1997
شماره راهنما: ‭WY‬,‭20.5‬,‭.C637n‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Gender, health and welfare
London; New York Routledge   ، c 1998
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Community care for older people: a comparative perspective
Tester, Susan ؛  New York St. Martins Press   ، c 1996
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Independent lives?: Community care and disabled people
Morris, Jenny, 1950- ؛  Basingstoke Macmillan   ، c1993
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Health and exclusion policy and practice in health provision
London Routledge   ، 1999
شماره راهنما: ‭WA‬,‭395‬,‭.H434‬,‭1999‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Mental health care: a workbook for carers
Lee, Emma ؛  London MacMillan   ، c1997
شماره راهنما: ‭WM‬,‭30‬,‭.L477m‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Health Visiting: specialist and higher level practice
Edinburgh Churchill Livingstone   ، 2000
شماره راهنما: ‭WY‬,‭115‬,‭.H434‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Understanding community care: a guide for social workers
Mc Donald, Ann ؛  Basingstoke Macmillan   ، c1999
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9