کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Health services
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Social service- United States
Aged- Care
خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ران‍ه‌
Mental health services
Physiocally handicapped- Services for Great Britain
Community Mental Health Services- United States
Communication Disorders- etiology
Health Services Accessibility- Great Britain
Woman- services for- Great Britain- History- congresses
Health Education
Nursing Care- handbooks
Women's health services
Psychiatric Department, Hospital- Great Britain
Mental Disorders- therapy
م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ -ان‍ج‍م‍ن‌ ه‍ا -راه‍ن‍م‍اه‍ا
Mental Health- United States
Crisis Intervention- handbooks
Nursing Research- methods
Aging- phisiology
Health services- organization and administration- Great Britain
 
پدیدآور:
American Psychiatric Association. Task Force on the Homless Mentally III.
س‍ی‍اری‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر
Clifford, Collette
Morris, Jenny, 1950-
Tester, Susan
Bloom, Martin, 1934-
Morrison, Michelle
Hamessley, Mary Lou
Qvretveit, John, 1954-
WHO export committee on comprehensive school health education and promotion (1995: Geneva, Suitzerland)
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
Prentice Hall
Tiresias Press
St. Martins Press
Whurr
American Psychiatric Assocition
F.A. Davic Company
World health organization
Macmillan
Sage Publications
Jessica Kingsley
SAGE
Little, Brown
Mosby
Harwood Academic
Routledge
م‍ع‍اون‍ت‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ و ام‍ور م‍ج‍ام‍ع‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه خلاصه مقالات همایش سراسری پیشگیری ، درمان و بازتوانی
نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۸‬,‭‍ه۶۴۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیوه نامه برگزاری اجلاس روسای دانشگاه /دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
سیاری ، علی اکبر ؛  تهران معاونت هماهنگی و امور مجامع   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۵۲۵‬,‭‌س۸۷۱‍ش‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Women's health care
Thousand Oaks, Calif Sage Publications   ، c1995
شماره راهنما: ‭WA‬,‭309‬,‭W872‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Manual of psychiatric emergencies
Boston Little, Brown   ، c1994
شماره راهنما: ‭WM‬,‭34‬,‭.M294‬,‭1994‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Handbook for camp nurses and other camp health workers
Hamessley, Mary Lou ؛  New York Tiresias Press   ، [1973]
شماره راهنما: ‭WY‬,‭39‬,‭.H215h‬,‭1973‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Communication disability and the psychiatry of old age
London Whurr   ، c1996
شماره راهنما: ‭WM‬,‭475‬,‭.C733‬,‭1996‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Primary prevention practices
Bloom, Martin, 1934- ؛  Thousand Oaks Sage Publications   ، c1996
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Quality of life and mental health services
London ; New York Routledge   ، 1997,c1996
شماره راهنما: ‭WM‬,‭30‬,‭.Q11‬,‭1997‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Functional performance in older adults
Philadelphia F.A. Davic Company   ، c 2001
شماره راهنما: ‭WT‬,‭104‬,‭.F978‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Therapy services: organization, management, and autonomy
Qvretveit, John, 1954- ؛  Churles Harwood Academic   ، 1992
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Promoting health through schools: report of a who expert committee on comprehensive school health education and promotion
WHO export committee on comprehensive school health education and promotion (1995: Geneva, Suitzerland) ؛  Geneva World health organization   ، 1997
شماره راهنما: ‭WA‬,‭590‬,‭.W551p‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Mental health policy and practice today
Thousand SAGE   ، c1997
شماره راهنما: ‭WM‬,‭105‬,‭.M549‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Foundations of mentall health nursing
Morrison, Michelle ؛  St. Louis Mosby   ، c1997
شماره راهنما: ‭WM‬,‭400‬,‭.M881f‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Child psychiatric units: at the crossards
London Jessica Kingsley   ، 1995
شماره راهنما: ‭WS‬,‭27‬,‭.FA1,.C5‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Treating the homeless mentally ill: a report of the task force on the homeless mentally III
American Psychiatric Association. Task Force on the Homless Mentally III. ؛  Washington American Psychiatric Assocition   ، 1992
شماره راهنما: ‭WM‬,‭30‬,‭.A512t‬,‭1992‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Nursing and health care reserch : a skills- based introduction
Clifford, Collette ؛  London Prentice Hall   ، c1997
شماره راهنما: ‭WY‬,‭20.5‬,‭.C637n‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Gender, health and welfare
London; New York Routledge   ، c 1998
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Community care for older people: a comparative perspective
Tester, Susan ؛  New York St. Martins Press   ، c 1996
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Independent lives?: Community care and disabled people
Morris, Jenny, 1950- ؛  Basingstoke Macmillan   ، c1993
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Health and exclusion policy and practice in health provision
London Routledge   ، 1999
شماره راهنما: ‭WA‬,‭395‬,‭.H434‬,‭1999‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9