کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : English language- Dictionaries
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
دی‍ن‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
ک‍ودک‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ اخ‍ت‍ص‍اری‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ف‍ع‍ل‍ه‍ای‌ م‍رک‍ب‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
داس‍ت‍ان‌ن‍وی‍س‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ارت‍ب‍اط -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ف‍ی‍ل‍م‍ه‍ای‌ پ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ظری‌ ت‍ی‍م‍وری‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۴۴-
م‍اه‍وت‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍ی‍رص‍ادق‍ی‌، ج‍م‍ال‌، ۱۳۱۲-
س‍م‍ی‍ع‍ی‌ن‍ص‍ر، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۸-
آرم‍ن‍د، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۴-
ن‍وروزی‌ خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
گ‍ول‍د، ج‍ول‍ی‍وس‌
ن‍ادع‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۰-
م‍ص‍ل‍ح‍ی‌، م‍ه‍رداد، ۱۳۳۲-
اس‍ل‍ی‍ت‍ر، ن‍ی‍ل‌
ص‍ف‍ا، ای‍رج‌، ۱۳۲۹-
زارع‌ ب‍ه‍ت‍اش‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۳۴-
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۰-
ی‍زدی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۳۰-
گ‍واه‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌
م‍ه‍اج‍ری‌، ع‌ .ع‌
ح‍ی‍ی‍م‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌،- ۱۳۴۸
ان‍ص‍اری‌، ش‍م‍س‌اع‍ظم‌، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
پ‍ی‍ک‌ ع‍ل‍وم‌دان‍ش‍ی‍ار
ث‍ارال‍ل‍ه‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍ن‍از
ی‍ادواره‌ ک‍ت‍اب‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
م‍ژده‌
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌، آژن‍گ‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
م‍ازی‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ادواره‌ اس‍دی‌
ره‍ن‍م‍ا
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍ز ای‍ران‌
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍زای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ادواره‌ ک‍ت‍اب‌
آرون‌: ان‍ت‍ش‍ار
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
اح‍س‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه ادیان :فرهنگ اصطلاحات دینی و عرفانی ( فارسی به انگلیسی - انگلیسی به فارسی :)شامل اصطلاحات ادیان ...
گواهی ، عبدالرحیم ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه انگلیسی - فارسی مددکاری و خدمات اجتماعی
انصاری ، شمس اعظم ، گردآورنده ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع کامپیوتر انگلیسی - فارسی
صفا، ایرج ، ۱۳۲۹- ؛  تهران انستیتو ایز ایران   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
واژگان علوم تربیتی انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی
آرمند، محمد، ۱۳۴۴- ؛  تهران ثارالله   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ علوم اجتماعی
گولد، جولیوس ؛  تهران مازیار   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اختصارات انگلیسی - فارسی ، عمومی - پزشکی :مشتمل بر حدود هزار کلمه و عبارت و نام اختصاری ...
نادعلی ، محمود، ۱۳۲۰- ؛  تهران آرون : انتشار   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی :انگلیسی - فارسی
نوروزی خیابانی ، مهدی ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کوچک انگلیسی - فارسی
حییم ، سلیمان ،- ۱۳۴۸ ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع افعال دو کلمه ای :انگلیسی به فارسی
نظری تیموری ، ابراهیم ، ۱۳۴۴- ؛  تهران موسسه چاپ و انتشارات یادواره کتاب   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کوچک فارسی - انگلیسی رهنما
زارع بهتاش ، اسماعیل ، ۱۳۳۴- ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوقی یادواره :انگلیسی - فارسی
مصلحی ، مهرداد، ۱۳۳۲- ؛  [تهران ] موسسه چاپ و انتشارات یادواره اسدی   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه روانشناسی و زمینه های وابسته :فارسی - انگلیسی ،[ انگلیسی - فارسی ]
تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و اصطلاحات مدیریت و حسابداری ( انگلیسی ، فارسی /فارسی ، انگلیسی )شامل :بیش از ۲۲۰۰۰ واژه و اصطلاح
حقیقی ، محمدعلی ، ۱۳۴۰- ؛  [تهران ] نشر ترمه ، آژنگ   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه هنر داستان نویسی :فرهنگ تفصیلی اصطلاح های ادبیات داستانی
میرصادقی ، جمال ، ۱۳۱۲- ؛  تهران کتاب مهناز   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه روان شناسی کودک :مخصوص دانشجویان و متخصصین روان شناسی و مربیان آموزشی و ویژه فارسی به انگلیسی ، انگلیسی به فارسی
ماهوتی ، علیرضا ؛  تهران احسن   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پیشرفته اینترنت انگلیسی - فارسی
صفا، ایرج ، ۱۳۲۹- ؛  تهران انستیتو ایزایران   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ علوم مطبوعات و ارتباطات فارسی - انگلیسی
مهاجری ، ع .ع ؛  مژده   ، ۱۳۷۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مدیریت انگلیسی - فارسی رهنما به انضمام فهرست واژگان فارسی :شامل بیش از ۲۰۰۰۰ اصطلاح ...
یزدی ، عباس ، ۱۳۳۰- ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تشریحی الکترونیک مک گروهیل
اسلیتر، نیل ؛  تهران پیک علوم دانشیار   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحات رایج انگلیسی در درک فیلم های پلیسی
سمیعی نصر، محمود، ۱۳۳۸- ؛  تهران یادواره کتاب   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4