کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : English language- Dictionaries
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍ن‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ف‍ارس‍ی‌
س‍م‍ب‍ول‍ی‍س‍م‌ در ه‍ن‍ر -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ک‍ودک‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ اخ‍ت‍ص‍اری‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ف‍ع‍ل‍ه‍ای‌ م‍رک‍ب‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
داس‍ت‍ان‌ن‍وی‍س‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
 
پدیدآور:
ن‍ظری‌ ت‍ی‍م‍وری‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۴۴-
راس‍ت‍رو، م‍ح‍م‍د، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
م‍اه‍وت‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍ی‍رص‍ادق‍ی‌، ج‍م‍ال‌، ۱۳۱۲-
ون‍وس‌، داور، ۱۳۲۶-
س‍ای‍دل‌، ج‍ن‍ی‍ف‍ر
س‍م‍ی‍ع‍ی‌ن‍ص‍ر، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۸-
ن‍ادع‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۰-
م‍ص‍ل‍ح‍ی‌، م‍ه‍رداد، ۱۳۳۲-
اس‍ل‍ی‍ت‍ر، ن‍ی‍ل‌
ص‍ف‍ا، ای‍رج‌، ۱۳۲۹-
زارع‌ ب‍ه‍ت‍اش‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۳۴-
ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۲۸-
ی‍زدی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۳۰-
گ‍واه‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌
ه‍ال‌، ج‍ی‍م‍ز، ۱۹۱۷-
ان‍ص‍اری‌، ش‍م‍س‌اع‍ظم‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ح‍ق‌ش‍ن‍اس‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۹-
 
ناشر:
پ‍ی‍ک‌ ع‍ل‍وم‌دان‍ش‍ی‍ار
ص‍ف‍ار-اش‍راق‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍ن‍از
ی‍ادواره‌ ک‍ت‍اب‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ادواره‌ اس‍دی‌
ره‍ن‍م‍ا
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍زای‍ران‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ادواره‌ ک‍ت‍اب‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ش‍ر ن‍و
آرون‌: ان‍ت‍ش‍ار
ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر
اح‍س‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه ادیان :فرهنگ اصطلاحات دینی و عرفانی ( فارسی به انگلیسی - انگلیسی به فارسی :)شامل اصطلاحات ادیان ...
گواهی ، عبدالرحیم ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه انگلیسی - فارسی مددکاری و خدمات اجتماعی
انصاری ، شمس اعظم ، گردآورنده ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اختصارات انگلیسی - فارسی ، عمومی - پزشکی :مشتمل بر حدود هزار کلمه و عبارت و نام اختصاری ...
نادعلی ، محمود، ۱۳۲۰- ؛  تهران آرون : انتشار   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع افعال دو کلمه ای :انگلیسی به فارسی
نظری تیموری ، ابراهیم ، ۱۳۴۴- ؛  تهران موسسه چاپ و انتشارات یادواره کتاب   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کوچک فارسی - انگلیسی رهنما
زارع بهتاش ، اسماعیل ، ۱۳۳۴- ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوقی یادواره :انگلیسی - فارسی
مصلحی ، مهرداد، ۱۳۳۲- ؛  [تهران ] موسسه چاپ و انتشارات یادواره اسدی   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه روانشناسی و زمینه های وابسته :فارسی - انگلیسی ،[ انگلیسی - فارسی ]
تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۶۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه هنر داستان نویسی :فرهنگ تفصیلی اصطلاح های ادبیات داستانی
میرصادقی ، جمال ، ۱۳۱۲- ؛  تهران کتاب مهناز   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه روان شناسی کودک :مخصوص دانشجویان و متخصصین روان شناسی و مربیان آموزشی و ویژه فارسی به انگلیسی ، انگلیسی به فارسی
ماهوتی ، علیرضا ؛  تهران احسن   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پیشرفته اینترنت انگلیسی - فارسی
صفا، ایرج ، ۱۳۲۹- ؛  تهران انستیتو ایزایران   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مدیریت انگلیسی - فارسی رهنما به انضمام فهرست واژگان فارسی :شامل بیش از ۲۰۰۰۰ اصطلاح ...
یزدی ، عباس ، ۱۳۳۰- ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تشریحی الکترونیک مک گروهیل
اسلیتر، نیل ؛  تهران پیک علوم دانشیار   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات انگلیسی - فارسی و چگونگی کاربرد آنها
سایدل ، جنیفر ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحات رایج در درک فیلم های زبان اصلی :مورد استفاده ، دروس ترجمه نوار و فیلم و ترجمه شفاهی ۱ و ۲ و ۳ دانشجویان رشته زبان انگلیسی
سمیعی نصر، محمود، ۱۳۳۸- ؛  تهران یادواره کتاب   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فشرده انگلیسی - انگلیسی ، انگلیسی - فارسی
جعفری ، محمدرضا، ۱۳۲۸- ؛  تهران فرهنگ نشر نو   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ معاصر هزاره انگلیسی - فارسی
حق شناس ، علی محمد، ۱۳۱۹- ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ جامع مدیریت مشتمل بر بیش از۰۰۰ ، ۵۰اصطلاح و واژه تخصصی مدیریت و زمینه های وابسته
ونوس ، داور، ۱۳۲۶- ؛  تهران صفار-اشراقی   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ بازرگانی ( انگلیسی - فارسی )
راسترو، محمد، گردآورنده و مترجم ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ نگاره ای نمادها در هنر شرق و غرب
هال ، جیمز، ۱۹۱۷- ؛  تهران فرهنگ معاصر   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه ریاضی و آمار :انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3