کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اخ‍ت‍لالات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌
س‍ر -ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ و ب‍اف‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ای‍م‍ون‍ول‍وژی‌
آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
آن‍ات‍وم‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ - آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ - در ن‍وزادی‌ و ک‍ودک‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اران‌
ب‍ودج‍ه‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ وای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ی‍زی‍وت‍راپ‍ی‌
زب‍ان‌ پ‍ری‍ش‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌
اخ‍ت‍لالات‌ رف‍ت‍ار ک‍ودک‍ان‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ ادرار
زی‍س‍ت‌ش‍ی‍م‍ی‌ - دس‍ت‍ورن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
پ‍ن‍ی‌س‍ی‍ل‍ی‍ن‌ - اث‍رات‌ س‍وء
اخ‍ت‍لالات‌ زب‍ان‌
 
پدیدآور:
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ران‍دول‍ف‌،۱۹۰۰
ج‍ک‍س‍ون‌، ش‍ی‍لا
س‍ی‍ف‌ن‍راق‍ی‌، م‍ری‍م‌
م‍ن‍ص‍ور، م‍ح‍م‍ود
م‍ی‍ل‍ر، دی‌ .ال‌
راس‌، آل‍ن‌
ف‍رخ‌س‍ی‍ر، م‍رت‍ض‍ی‌
ب‍اق‍ری‌ اروم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ن‍ی‍ل‍ی‌ پ‍ور، رض‍ا
روم‍ی‍ن‍ز
ژوزف‌، ج‍ی‌
ش‍ام‍ل‍و، ی‍وس‍ف‌
ش‍اه‍ی‍ن‌، م‍اش‍اال‍ل‍ه‌
ورال‍س‌، س‍ی‍ل‍وی‍ا
دی‍ن‌
رام‍اچ‍ان‍دران‌
ده‍ق‍ان‍ی‌ه‍ش‍ت‍ج‍ی‍ن‌، ی‍اور
ول‍ش‌، گ‍ل‍ن‌
ه‍اش‍م‍ی‌راد، م‍ن‍ص‍ور
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اداری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌)
چ‍ه‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌
اش‍ارت‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اه‍واز
ک‍ل‍م‍ه‌ م‍ی‍ب‍د: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ب‍در
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
رش‍د
ب‍ع‍ث‍ت‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ داروس‍ازی‌) داروپ‍خ‍ش‌
دان‍ش‌ ام‍روز
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشهای ادراری در شناخت بیماریهای کلیه
هاشمی راد، منصور ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۱۸۵‬,‭‍ه۲۷۳آ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آزمون زبان پریشی فارسی
نیلی پور، رضا ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۴۰/۵‬,‭‌ن۹۸۴آ‬,‭۱۳۷۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی
باقری ارومی ، علی اکبر ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۰‬,‭آ۴۶۲آ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آشنائی با فیزیوتراپی
شاهین ، ماشاالله ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۴۶۰‬,‭‌ش۳۲۱آ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آلرژی به پنی سیلین و رفع سوءتفاهم از آن
تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران ، دانشکده داروسازی ) داروپخش   ، [--۱۳]
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۵۴‬,‭آ۷۳۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آلرژیها
فرخ سیر، مرتضی ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف۴۴۱آ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش آزمایشگاهی بیوشیمی عمومی
شاملو، یوسف ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۲۵‬,‭‌ش۲۱۳آ‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آموزش بهداشت
راماچاندران ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۵۹۰‬,‭ر۲۵۷آ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی سر و گردن
ژوزف ، جی ؛  تهران کلمه میبد: دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۷۰۵‬,‭ژ۶۴آ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی کانینگهام
رومینز ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه علوم پزشکی تهران )   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭ر۸۵۵آ‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی و فیزیولوژی ( کاربردی :)برای دانشجویان پرستاری و مامائی
ورالس ، سیلویا ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭و۴۹۴آ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی و فیزیولوژی برای پرستاران
جکسون ، شیلا ؛  اهواز جهاد دانشگاهی اهواز   ، [--۱۳]
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۱۸‬,‭‌ج۴۹۴آ‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی و فیزیولوژی پایه برای پیراپزشکان :رادیولوژی ، علوم آزمایشگاهی ، پرستاری
دین ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭د۹۶۶آ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بودجه برنامه ریزی و کنترل همه جانبه
ولش ، گلن ؛  تهران دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی   ، [--۱۳] -
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۲۰۳۱‬,‭و۸‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اپیدمیولوژی بیماریها
میلر، دی .ال ؛  تهران مرکز نشر علوم دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭‌م ۹۷۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
احساس کهتری به ضمیمه :بررسی های بالینی آدلر :نظرهای بنیادی ، تک بررسی های بالینی
منصور، محمود ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۹۰‬,‭‌م۷۹۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات دستگاه ایمنی و روماتولوژی
هاریسون ، تنسلی راندولف ،۱۹۰۰ ؛  تهران آینده سازان   ، [--۱۳]
شماره راهنما: ‭WD‬,‭۳۰۰‬,‭‍ه ۲۲۸‌ف‍لا‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات رفتاری کودکان و روشهای اصلاح و ترمیم آن
سیف نراقی ، مریم ؛  تهران بدر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۵۰/۶‬,‭‌س۹۳۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات روانی کودکان :رویکردی رفتاری به نظریه ها، پژوهش و درمان
راس ، آلن ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۵۰/۶‬,‭ر۱۸۶‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات زبانی در زبان فارسی
دهقانی هشتجین ، یاور ؛  تهران دانش امروز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۴۰‬,‭د۸۶۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9