کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۴
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍غ‍ذی‍ه‌- آم‍وزش‌ - دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -ت‍اری‍خ‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ - ای‍ران‌ - ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
م‍خ‍اب‍رات‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
اف‍س‍ردگ‍ی‌
زب‍ان‌ -روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍م‍ک‌ه‍ای‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌
س‍ال‍م‍ن‍دی‌
اخ‍ت‍لالات‌ م‍غ‍زی‌ ع‍روق‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌-ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ح‍ک‍وم‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ -ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ت‍غ‍ذی‍ه‌ ب‍ا ش‍ی‍ر م‍ادر
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روس‍ت‍ائ‍ی‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌( ف‍ل‍س‍ف‍ه‌)
ت‍ف‍اس‍ی‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌ -ق‍رن‌۱۴
م‍ه‍اج‍رت‌
 
پدیدآور:
ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ش‍ای‍ع‌ اطف‍ال‌
رش‍ی‍دپ‍ور، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
چ‍ای‍ل‍د، ورگ‍وردن‌،۱۸۹۲- ۱۹۵۷
رف‍ی‍ع‌پ‍ور، ف‍رام‍رز
اچ‍س‍ون‌، ج‍ی‍ن‌
ف‍ل‍ک‌، ف‍ردری‍ک‌
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌( س‍وم‍ی‍ن‌:۱۳۶۳ : ت‍ه‍ران‌)
م‍ع‍ت‍ق‍دی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۵-
وح‍ی‍دی‌، پ‍ری‍دخ‍ت‌
م‍ک‍ارم‌ش‍ی‍رازی‌، ن‍اص‍ر
آگ‍اه‌، س‍ی‍اوش‌
چ‍ی‌ورت‍ن‌، ت‍ورا
ش‍ام‍ل‍و، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
آرون‌، ری‍م‍ون‌،۱۹۰۵-
ت‍وای‍ن‌، م‍ارک‌، ۱۸۳۵- ۱۹۱۰ ، م‍س‍ت‍ع‍ار
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ال‍س‍ت‌، ح‍س‍ن‌
ش‍ع‍اری‌ ن‍ژاد، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ دی‍ن‌ و دان‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ار
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌-اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
چ‍ه‍ر
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍رم‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ج‍ان‍زاده‌
آگ‍اه‌ [م‍رک‍ز پ‍خ‍ش‌]
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دارال‍ک‍ت‍ب‌الاس‍لام‍ی‍ه‌
رس‍ال‍ت‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دف‍ت‍ر م‍رک‍زی‌)، ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
وزارت‌ ب‍ه‍داری‌، دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
س‍ه‍روردی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
افسردگی :واکنش یا بیماری
فلک ، فردریک ؛  تبریز رسالت   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۱‬,‭‌ف۸۴۵ ‌ف‍لا‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای مغزی عروقی
[تهران ] جهاد دانشگاهی (دفترمرکزی )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۵۵‬,‭‌ب۹۶۹‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه مجموعه مقالات سازمانهای یونیسف - بهداشت جهانی
[تهران ] وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دفتر آموزش بهداشت   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۲۵‬,‭‌ت۴۶۲‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزش تغذیه برای کادر کمکی بهداشتی =noitirtun ni srekrow htlaeH ytinummoC gniniarT rof senilediuG.
تهران وزارت بهداری ، دفتر آموزش بهداشت   ، ۱۳۶۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات کنگره بیماریهای شایع اطفال
کنگره بیماریهای شایع اطفال ؛  [تهران ] جهاد دانشگاهی (دفتر مرکزی )، بخش فرهنگی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۲۰۰‬,‭‌ک۷۵۱‌م‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جامعه و دانش
چایلد، ورگوردن ،۱۸۹۲- ۱۹۵۷ ؛  تهران سهروردی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭BD‬,‭۱۸۱‬,‭‌چ۲‌ج۲‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کمکهای اولیه :برای پدران و مادران
آگاه ، سیاوش ؛  جانزاده   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۲‬,‭آ۶۷۸‌ک‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر نمونه :تفسیر و بررسی تازه ای درباره قرآن مجید با درنظر گرفتن نیازها و خواستها، پرسشها، مکتبها و مسائل روز
مکارم شیرازی ، ناصر ؛  تهران دارالکتب الاسلامیه   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹۸‬,‭،/‌م۷‌ن۸‬,‭۱۳۶۴،‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حکومت در اسلام :مقالات سومین کنفرانس اندیشه اسلامی
کنفرانس اندیشه اسلامی ( سومین :۱۳۶۳ : تهران ) ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۳/۸‬,‭‌ک۹‌ح۸‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی :متن کامل
آرون ، ریمون ،۱۹۰۵- ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۹‬,‭آ۴‌م۴۲‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پیری چیست ؟ چرا پیر می شویم ؟ طرح مقدماتی پیری شناسی بالینی و توان بخشی سالمندان
شاملو، غلامعلی ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۰۶۱‬,‭‌ش۲‌پ۹‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جامعه روستائی ونیازهای آن :پژوهشی در ۳۲ روستای برگزیده استان یزد
رفیع پور، فرامرز ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۴۲۱‬,‭ر۷‌ج۲‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مهاجرت بین المللی و پیامدهای آن
وحیدی ، پریدخت ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه مرکز مدارک اقتصادی -اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭JV‬,‭۶۰۲۱‬,‭و۳‌م۹‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی زبان
اچسون ، جین ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭P‬,‭۳۷‬,‭‌ف‍لا۳ر۹‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
پرورشهای اخلاقی
رشیدپور، عبدالمجید ؛  قم موسسه دین و دانش   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۶‬,‭ر۵‌پ۴‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نوشتن رساله های پژوهشی و کتابشناسی توصیفی روش تحقیق
چی ورتن ، تورا ؛  تهران وزارت آموزش و پرورش ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ علوم رفتاری
شعاری نژاد، علی اکبر ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱‬,‭‌م‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی روند پژوهش در ایران
معتقدی ، محمود، ۱۳۲۵- ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه مخابرات و ارتباطات راه دور، انگلیسی - فارسی
حسینی الست ، حسن ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۲‬,‭‌ح۵و۲‬,‭۱۳۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شرطبندی دو میلیارد و چند داستان دیگر
تواین ، مارک ، ۱۸۳۵- ۱۹۱۰ ، مستعار ؛  تهران آگاه [مرکز پخش ]   ، ۱۳۶۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2