کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ارس‍ی‌ -ت‍رج‍م‍ه‌ -م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
س‍ال‍م‍ن‍دان‌
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا-ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
پ‍رس‍پ‍ک‍ت‍ی‍و
زب‍ان‌آم‍وزی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ -س‍ازم‍ان‌ و م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍م‍دن‌ - ت‍اری‍خ‌
اش‍ت‍غ‍ال‌( ن‍ظری‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌)
ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌
اص‍طلاح‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
اس‍لام‌ -م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍رای‍س‍ک‍ی‌، ب‍رون‍و،۱۹۹۰-۱۹۱۱yksierK onurB.
زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ک‍ش‍وره‍ای‌ درح‍ال‌ رش‍د -ص‍ن‍ای‍ع‌
ق‍رارداد ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌، ۱۲۹۸ ق‌
اس‍لام‌ -ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌
م‍ش‍اوره‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
پدیدآور:
ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ .وزارت‌ خ‍ارج‍ه‌
رش‍ی‍دپ‍ور، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د
دوران‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ج‍ی‍م‍ز،۱۸۸۵-
س‍ازم‍ان‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د
لاب‍رت‌، ج‍ی‍ل‌
پ‍وپ‍ر، ک‍ارل‌
ب‍وار، س‍ی‍م‍ون‌ دو،۱۶۰۸- ۱۹۸۶
ق‍ائ‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍ی‍رش‍ک‌، اح‍م‍د
وح‍ی‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ .گ‍روه‌ زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ارب‍س‍ت‍ه‌ و آم‍وزش‌ زب‍ان‍ه‍ا
ش‍ف‍ی‍ع‌آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ل‍طف‌آب‍ادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
آوس‍ت‍ی‍ن‌، درک‌وی‍ل‍ی‍ام‌
س‍ل‍طان‍ی‌، پ‍وری‌
ک‍ول‌، ج‍ان‌،۱۹۲۸-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)
ک‍ی‍ه‍ان‌
وزارت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
خ‍وارزم‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ دی‍ن‌ و دان‍ش‌
ش‍ب‍اوی‍ز
ک‍ت‍اب‌س‍را
وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌، دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ ب‍ه‍داش‍ت‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
ام‍ی‍ری‌
پ‍اپ‍ی‍روس‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی کلی بعنوان بخشی از فرایند مدیریت برای توسعه بهداشت کشور
[تهران ] وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دفتر آموزش بهداشت   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۵۴۰‬,‭IJ/۷،/‌ب۴۷۸‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های مشاوره و روان درمانی
شفیع آبادی ، عبدالله ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۵۵‬,‭‌ش۵۵۲‍ن‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جامعه باز و دشمنان آن
پوپر، کارل ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۶۵-
شماره راهنما: ‭B‬,‭۶۳‬,‭‌پ۹‌ج۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی رشد زبان
لطف آبادی ، حسین ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭p‬,‭۱۱۸‬,‭‌ل۶ر۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دیباچه ای بر مدیریت اسلامی
رشیدپور، عبدالمجید ؛  [تهران ] موسسه دین و دانش   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰‬,‭ر۵د۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اسلام و تربیت دختران
قائمی ، علی ؛  تهران امیری   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۳/۴‬,‭‌ق۲‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا درباره قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس
انگلستان .وزارت خارجه ؛  تهران کیهان   ، ۱۳۶۵-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۵۹‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فاصله عقب ماندگی :تحلیلی مکانی از، فقر و نابرابری جهان
کول ، جان ،۱۹۲۸- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۵۹/۷‬,‭‌ک۹‌ف۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اولویتهای صنعتی در کشورهای درحال توسعه :فرایند انتخاب اولویتها در برزیل ، هند و جمهوری کره
سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد ؛  تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۶۱۱‬,‭‌س۲‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اشتغال و فقر در جهانی پرآشوب
تهران وزارت برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷۰۱/۵‬,‭‌ف‍لا۵۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کهنسالی
بوار، سیمون دو،۱۶۰۸- ۱۹۸۶ ؛  تهران شباویز   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۱۴۵۱‬,‭‌ب۹‌ک۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول مناظر و مرایا( پرسپکتیو)
بیرشک ، احمد ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۵۰‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
روش های آموزش زبان و مسائل زبانشناسی
بنیاد پژوهشهای اسلامی .گروه زبانشناسی کاربسته و آموزش زبانها ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭P‬,‭۱۲۵‬,‭‌ب۹ر۹‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
درباره ترجمه
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۹۴‬,‭د۴۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تهیه و گسترش اصطلاحنامه یکزبانه
آوستین ، درک ویلیام ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۵‬,‭آ۸ر۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
چگونگی دستیابی به اطلاعات علمی و فنی
لابرت ، جیل ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع )   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵/،۶۹۹‬,‭‌ل۲‌چ۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تمدن
دورانت ، ویلیام جیمز،۱۸۸۵- ؛  تهران سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۶۵-
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصطلاحنامه کتابداری :فارسی به انگلیسی و انگلیسی به فارسی
سلطانی ، پوری ؛  تهران کتابخانه ملی ایران   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۰۶‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آوای زنگوله ها
وحیدی ، حسین ؛  تهران کتاب سرا   ، ۱۳۶۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
برونوکرایسکی در این زمانه پرآشوب ملاحضاتی درباره سیاست بین المللی
تهران پاپیروس   ، ۱۳۶۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2