کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Elderly
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Homes for the Aged
Exercise Therapy
Frail Elderly
- Senior Wisdom and Experience Keyword: oldب‍yraropmetnoc ot yrutnec hT morf( erutaretil naisreP fo tnetnoc niam eht ni gniga fo noitisop ehT s'yduts eht fo mia ehT :miA ezylana neeb ton evah ew erutaretil wen dna dlo ,eht ni denoitnem ton si secneics laicos dna namuh ot tcejbus sseL dna erutluc fo trap largetni na osla erutaretiL dna elbarised erofereht si erutluc fo sseldrager ,gnimmargorp orcaM .yrassecen yletulosba smees noitca ;noitautis lacitirc a etaerc nac ti erofeb gniga fo nonemonehp eht rof gninnalp ,noitalupop ylredle gniworg eht neviG :noitcudortnI
Aging
Long- Term care- Aged congresses
Elderly
Health Service for the Aged
 
پدیدآور:
ف‍رزان‍گ‍ان‌، ش‍راره‌
Gutman, Gloria M
McBee, Lucia
Best-Martini, Elizabeth
Mostaedi, Arian.
 
ناشر:
Springer Pub.
Oxford university press
Elsevier
university of social welfare and rehabilitation
Springer
Human Kinetics
Devon social services;Torbay bealth authority
Carles Broto, Josep M Minguet, Links
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Closer to home:better services for elderly people project report April 1990
Devon social services;Torbay bealth authority   ، [19..]
شماره راهنما: ‭WT‬,‭31‬,‭.C645‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Long- term care for frail older people: reahcing for the ideal system
Tokyo Springer   ، 1999
شماره راهنما: ‭WT‬,‭31‬,‭.L848‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Homes for senior citizens
Mostaedi, Arian. ؛  Barcelona Carles Broto, Josep M Minguet, Links   ، 2003
شماره راهنما: ‭WT‬,‭27.1‬,‭M915h‬,‭2003‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مجله لاتین
 
 
Age and aging
United Kingdom Oxford university press   ، 1972
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مجله لاتین
 
 
Housing the Elderly Report
1982
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
جایگاه سالمندی در ادبیات متون فارسی ( از ابتدای قرن هشتم تا معاصر ، قبل از انقلاب اسلامی )
فرزانگان ، شراره ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Mindfulness-based elder care
McBee, Lucia ؛  New York Springer Pub.   ، c2008
شماره راهنما: ‭WT‬,‭31‬,‭.M4778m‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Aging, ageism and abuse
Gutman, Gloria M ؛  London Elsevier   ، 2010
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Exercise for frail elders
Best-Martini, Elizabeth ؛  Champaign, IL Human Kinetics   ، c2014
شماره راهنما: ‭WB‬,‭541‬,‭B561e‬,‭2014‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک