کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Nursing
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Community Health Nursing- United States
Rehabilitation Nursing
Nursing Diagnosis- handbooks
Nursing- handbooks
Maternal- Child Nursing
Geriatric Nursing- methods
Nursing, Practical
پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
Community Health Nursing
Maternity Nursing
Nursing Research
ف‍وری‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -پ‍رس‍ت‍اری‌
Nursing Diagnosis- outlines
Nursing, Supervisory- nurses` instruction
Pediatric- nursing
Dictionaries, Medical
Nursing Diagnosis- congresses
Nursing Care- Standards
Pediatric Nursing
 
پدیدآور:
Miller, Benjamin Frank, 1907-1971
Wong, Donna L., 1948-
Anderson, Elizabeth T
م‍ح‍م‍دی‌ ش‍اه‍ب‍لاغ‍ی‌، ف‍رح‍ن‍از
Carpenito, Lynda Juall
Rosdahl, Caroline Bunker
Turner, Joan G
Tappen, Ruth M.
Wesorick, Bonnie
Thompson, Eleanor Dumont
Polit, Denise F.
AlfaroLeFevre, Rosalinda
ه‍ری‍س‍ون‌، ری‍چ‍ارد
Gorrie, Trula
 
ناشر:
Mosby-Year Book
F. A. Davis Company
W.B. Saunders Company
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد س‍خ‍ن‌ گ‍س‍ت‍ر
Lippincott
Lippicott
W.B. Saunders
F. A. Davice Company
Churchil Livingstone
J.B. Lippincott
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
فوریت های حاد پزشکی با رویکردهای پرستاری
هریسون ، ریچارد ؛  مشهد دانشکده علوم پزشکی گناباد سخن گستر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۴‬,‭‍ه۵۵۶‍ف‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری پرستاری توانبخشی
محمدی شاهبلاغی ، فرحناز ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۰/۵‬,‭‌م۳۵۵‬,‭۱۳۸۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Managment gudielines for gerontological nurse
Philadelphia F. A. Davis Company   ، c 2000
شماره راهنما: ‭WY‬,‭152‬,‭.M2655‬,‭2000‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Nursing leadership and managment: concepts and practice
Tappen, Ruth M. ؛  Philadelphia F. A. Davice Company   ، c 2001
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Standards of nursing care
Wesorick, Bonnie ؛  Philadelphia Lippincott   ، c1990
شماره راهنما: ‭WY‬,‭100‬,‭.W514s‬,‭1990‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Nursing diagnosis
Carpenito, Lynda Juall ؛  Philadelphia Lippincott   ، c1995
شماره راهنما: ‭WY‬,‭18‬,‭.C294n‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of nursing diagnosis
Carpenito, Lynda Juall ؛  Philadelphia Lippincott   ، c1995
شماره راهنما: ‭WY‬,‭39‬,‭.C294h‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Foundations of maternal-newborn nursing
Gorrie, Trula ؛  Phildelphia W.B. Saunders   ، c1994
شماره راهنما: ‭WY‬,‭157.3‬,‭.G673f‬,‭1994‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Child health nursing
Philadelphia Lippincott   ، c1993
شماره راهنما: ‭WY‬,‭159‬,‭.C536‬,‭1993‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Applying nursing diagnosis and nursing process
AlfaroLeFevre, Rosalinda ؛  Philadelphia Lippincott   ، c1990
شماره راهنما: ‭WY‬,‭100‬,‭.A385a‬,‭1990‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Pediatric rehabilitation nursing
Philadelphia W.B. Saunders Company   ، c 1999
شماره راهنما: ‭WY‬,‭150‬,‭.P371‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Community as client
Anderson, Elizabeth T ؛  Philadelphia Lippincott   ، c1988
شماره راهنما: ‭WY‬,‭106‬,‭A546c‬,‭1988‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Nursing research: dissemination and implementation
Edinburgh Churchil Livingstone   ، 1999
شماره راهنما: ‭WY‬,‭20,.5‬,‭.N974‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Encyclopedia and dictionary of medicine, nursing, and allied health
Miller, Benjamin Frank, 1907-1971 ؛  Philadelphia W.B. Saunders   ، c1983
شماره راهنما: ‭W‬,‭13‬,‭.M647e‬,‭1983‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Pediatric quick reference
Wong, Donna L., 1948- ؛  St. Louis Mosby-Year Book   ، c1991
شماره راهنما: ‭WY‬,‭39‬,‭.W872p‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Essentials of nursing research: methods, appraisals and utilization
Polit, Denise F. ؛  Philadelphia Lippicott   ، c2001
شماره راهنما: ‭WY‬,‭20,.5‬,‭.P769e‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Classification of nursing diagnoses
Philadelphia J.B. Lippincott   ، c1991
شماره راهنما: ‭WY‬,‭100‬,‭C6151‬,‭1990‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Textbook of basic nursing
Rosdahl, Caroline Bunker ؛  Philadelphia Lippincott   ، c1995
شماره راهنما: ‭WY‬,‭195‬,‭.R794t‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to maternity and pediatric nursing
Thompson, Eleanor Dumont ؛  Phildelphia W.B. Saunders   ، c1995
شماره راهنما: ‭WY‬,‭157.3‬,‭.T469i‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Community health nursing
Turner, Joan G ؛  Philadelphia Lippincott   ، c1988
شماره راهنما: ‭WY‬,‭106‬,‭.T948c‬,‭1988‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9