کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Nursing
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Nursing, Supervisory
Community Health Nursing- United States
Rehabilitation Nursing
Nursing Diagnosis- handbooks
Psychiatric Nursing- methods
Nursing- handbooks
Maternal- Child Nursing
Geriatric Nursing- methods
Nursing, Practical
پ‍رس‍ت‍اری‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
Nursing Research
ف‍وری‍ت‌ ه‍ای‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -پ‍رس‍ت‍اری‌
Nursing Diagnosis- outlines
Nursing, Supervisory- nurses` instruction
Pediatric- nursing
Dictionaries, Medical
Nursing Diagnosis- congresses
Nursing Care- Standards
Pediatric Nursing
 
پدیدآور:
Miller, Benjamin Frank, 1907-1971
Wong, Donna L., 1948-
Anderson, Elizabeth T
م‍ح‍م‍دی‌ ش‍اه‍ب‍لاغ‍ی‌، ف‍رح‍ن‍از
Carpenito, Lynda Juall
Rosdahl, Caroline Bunker
Swansburg, Russell C.
Tappen, Ruth M.
Wesorick, Bonnie
Polit, Denise F.
AlfaroLeFevre, Rosalinda
ه‍ری‍س‍ون‌، ری‍چ‍ارد
Gorrie, Trula
 
ناشر:
Mosby-Year Book
Jones and Bartlett publisher
F. A. Davis Company
W.B. Saunders Company
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد س‍خ‍ن‌ گ‍س‍ت‍ر
Lippincott
Lippicott
W.B. Saunders
F. A. Davice Company
Churchil Livingstone
J.B. Lippincott
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
فوریت های حاد پزشکی با رویکردهای پرستاری
هریسون ، ریچارد ؛  مشهد دانشکده علوم پزشکی گناباد سخن گستر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۴‬,‭‍ه۵۵۶‍ف‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظری پرستاری توانبخشی
محمدی شاهبلاغی ، فرحناز ؛  تهران دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۰/۵‬,‭‌م۳۵۵‬,‭۱۳۸۵‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Introductory management and leadership for clinical nurses: an interactive text.
Swansburg, Russell C. ؛  Boston Jones and Bartlett publisher   ، c 1999
شماره راهنما: ‭WY‬,‭105‬,‭.S972i‬,‭1999‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Managment gudielines for gerontological nurse
Philadelphia F. A. Davis Company   ، c 2000
شماره راهنما: ‭WY‬,‭152‬,‭.M2655‬,‭2000‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Nursing leadership and managment: concepts and practice
Tappen, Ruth M. ؛  Philadelphia F. A. Davice Company   ، c 2001
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Psychiatric nursing
Philadelphia W.B. Saunders   ، c1995
شماره راهنما: ‭WY‬,‭160‬,‭.P9743‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Standards of nursing care
Wesorick, Bonnie ؛  Philadelphia Lippincott   ، c1990
شماره راهنما: ‭WY‬,‭100‬,‭.W514s‬,‭1990‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Nursing diagnosis
Carpenito, Lynda Juall ؛  Philadelphia Lippincott   ، c1995
شماره راهنما: ‭WY‬,‭18‬,‭.C294n‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of nursing diagnosis
Carpenito, Lynda Juall ؛  Philadelphia Lippincott   ، c1995
شماره راهنما: ‭WY‬,‭39‬,‭.C294h‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Foundations of maternal-newborn nursing
Gorrie, Trula ؛  Phildelphia W.B. Saunders   ، c1994
شماره راهنما: ‭WY‬,‭157.3‬,‭.G673f‬,‭1994‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Child health nursing
Philadelphia Lippincott   ، c1993
شماره راهنما: ‭WY‬,‭159‬,‭.C536‬,‭1993‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Applying nursing diagnosis and nursing process
AlfaroLeFevre, Rosalinda ؛  Philadelphia Lippincott   ، c1990
شماره راهنما: ‭WY‬,‭100‬,‭.A385a‬,‭1990‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Pediatric rehabilitation nursing
Philadelphia W.B. Saunders Company   ، c 1999
شماره راهنما: ‭WY‬,‭150‬,‭.P371‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Community as client
Anderson, Elizabeth T ؛  Philadelphia Lippincott   ، c1988
شماره راهنما: ‭WY‬,‭106‬,‭A546c‬,‭1988‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Nursing research: dissemination and implementation
Edinburgh Churchil Livingstone   ، 1999
شماره راهنما: ‭WY‬,‭20,.5‬,‭.N974‬,‭1999‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Encyclopedia and dictionary of medicine, nursing, and allied health
Miller, Benjamin Frank, 1907-1971 ؛  Philadelphia W.B. Saunders   ، c1983
شماره راهنما: ‭W‬,‭13‬,‭.M647e‬,‭1983‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Pediatric quick reference
Wong, Donna L., 1948- ؛  St. Louis Mosby-Year Book   ، c1991
شماره راهنما: ‭WY‬,‭39‬,‭.W872p‬,‭1991‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Essentials of nursing research: methods, appraisals and utilization
Polit, Denise F. ؛  Philadelphia Lippicott   ، c2001
شماره راهنما: ‭WY‬,‭20,.5‬,‭.P769e‬,‭2001‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Classification of nursing diagnoses
Philadelphia J.B. Lippincott   ، c1991
شماره راهنما: ‭WY‬,‭100‬,‭C6151‬,‭1990‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Textbook of basic nursing
Rosdahl, Caroline Bunker ؛  Philadelphia Lippincott   ، c1995
شماره راهنما: ‭WY‬,‭195‬,‭.R794t‬,‭1995‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9