کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ل‍وزال‍م‍ع‍ده‌
اخ‍ت‍لالات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌
م‍راق‍ب‍ت‌ از ک‍ودک‍ان‌
اض‍طراب‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ق‍ل‍ب‌ و ع‍روق‌ -پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ج‍راح‍ی‌ روده‌ ب‍زرگ‌ و راس‍ت‌ روده‌( ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌)
زی‍س‍ت‌ش‍ی‍م‍ی‌
ن‍گ‍ه‍داری‌ م‍واد غ‍ذائ‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ری‍ز
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍اک‍ت‍ری‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - اطل‍س‍ه‍ا
ف‍ی‍زی‍وت‍راپ‍ی‌
آرت‍ی‍م‍ی‌
ب‍اک‍ت‍ری‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‌
اورول‍وژی‌
ل‍ک‍ن‍ت‌ - پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ و درم‍ان‌
 
پدیدآور:
ن‍وروزی‌، ج‍م‍ی‍ل‍ه‌،۱۳۲۳-
اس‍ت‍رای‍ر، ل‍وب‍رت‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ران‍دول‍ف‌،۱۹۰۰-
وف‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍د
پ‍ورن‍گ‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ب‍ول‍وک‌، ن‍ی‍گ‍ل‌
گ‍ل‍دب‍رگ‌، ری‍چ‍ارد
ف‍رج‍ی‌، رس‍ت‍م‌
م‍ن‍ص‍ور، م‍ح‍م‍ود
ع‍ظی‍م‍ی‌راد، ن‍اه‍ی‍د
ش‍وارت‍ز، س‍ی‍م‍ور،۱۹۲۸-
آدام‍ز، ج‍ان‌ک‍روف‍ورد
اس‍ک‍ات‌، روی‌
ش‍اه‍ی‍ن‌، م‍اش‍اال‍ل‍ه‌
م‍ازن‍ر، ج‍ودی‍ت‌ س‌.
وی‍ل‍ی‌، ل‍وس‍ی‍ل‌اس‌
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
ص‍درع‍ام‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
آزاده‌
دان‍ش‌پ‍ژوه‌
س‍روش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (واح‍د پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌)
ن‍ش‍ر خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر ک‍ل‍م‍ه‌ ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دک‍ت‍ر غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ م‍روس‍ت‍ی‌
ن‍دا ن‍ش‍ر دان‍ش‌ام‍روز
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
اح‍رار
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
رس‍ت‍م‌ ف‍رج‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنائی با فیزیوتراپی
شاهین ، ماشاالله ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۴۶۰‬,‭‌ش۳۲۱آ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
احساس کهتری به ضمیمه :بررسی های بالینی آدلر :نظرهای بنیادی ، تک بررسی های بالینی
منصور، محمود ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۹۰‬,‭‌م۷۹۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول اپیدمیولوژی
مازنر، جودیت س . ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭‌م۱۳۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول الکتروفیزولوژی آرتیمی های قلبی
صدرعاملی ، محمدعلی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۳۳۰‬,‭‌ص۴۷۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول شکستگی ها
آدامز، جان کروفورد ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۸۰‬,‭آ۲۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول نگهداری مواد غذائی
فرجی ، رستم ؛  [شیراز] رستم فرجی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ف۳۸۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اضطراب
گلدبرگ ، ریچارد ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۲‬,‭‌گ۵۴۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
انواژیناسیون روده در کودکان ایرانی
پورنگ ، هوشنگ ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۱۰‬,‭‌پ۷۷۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اورولوژی
بولوک ، نیگل ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (واحد پزشکی تهران )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۷۸۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اورولوژی همراه با تصویر
اسکات ، روی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۵۲۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
باکتری شناسی پزشکی ( اطلس رنگی )
[تهران ] جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ب۲۴۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای پانکراس و طحال
شوارتز، سیمور،۱۹۲۸- ؛  تهران نشر کلمه بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۸۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
باکتریولوژی پزشکی
نوروزی ، جمیله ،۱۳۲۳- ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ن۷۵۲‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای غدد درون ریز :اختلالات استخوان و متابولیسم مواد معدنی
هاریسون ، تنسلی راندولف ،۱۹۰۰- ؛  تهران آینده سازان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭‍ه۲۲۸‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی
استرایر، لوبرت ؛  تبریز احرار   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۴۷۸‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بیماریهای چشم و گوش
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر خاورمیانه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۸‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بیماری های قلب و عروق کودکان
ویلی ، لوسیل اس ؛  تهران ندا نشر دانش امروز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۹‬,‭و۹۵۱‌پ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
پروکتولوژی عملی
وفائی ، محمد ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۶۵۰‬,‭و۶۵۹‌پ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری اجتماعی و مبارزه با بیماریهای قلبی -عروقی
تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۵/،۱۵۲‬,‭‌پ۹۵۱‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری و درمان لکنت زبان
عظیمی راد، ناهید ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۴۷۵‬,‭‌ع۷۲۲‍پ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9