کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌
زی‍س‍ت‌ ش‍ی‍م‍ی‌
زی‍س‍ت‌ش‍ی‍م‍ی‌
اخ‍لاق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌
اخ‍ت‍لالات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ - درم‍ان‌
اث‍رات‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ داروه‍ا
پ‍رس‍ت‍اری‌ ج‍راح‍ی‌
زب‍ان‌ پ‍ری‍ش‍ی‌ - پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌
ج‍راح‍ی‌ - م‍ت‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌
ری‍ش‍ه‌ دن‍دان‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍اح‍ی‍ه‌ای‌.دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ م‍ی‍ب‍د
پ‍زش‍ک‍ی‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ ادرار
اورول‍وژی‌
ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ م‍ج‍اری‌ ت‍ن‍ف‍س‍ی‌
س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ه‍ا -پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍ه‌
زخ‍م‌ه‍ا و آس‍ی‍ب‌ه‍ا
 
پدیدآور:
دان‍ی‍ال‌زاده‌، آل‍ب‍رت‌
ح‍ل‍م‌س‍رش‍ت‌، پ‍ری‍وش‌
م‍روس‍ت‍ی‌، اح‍م‍د
ام‍ام‍ی‌م‍ی‍ب‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
م‍ق‍دس‌، ح‍م‍ی‍د
رو، داف‍ن‍ه‌
ه‍ن‍ری‌، ج‍ان‌، ب‍رن‍ارد،۱۹۲۸-
ت‍وک‍ارت‌، ای‍رادن‍ی‍ل‌
اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
ن‍ی‍ل‍ی‌ پ‍ور، رض‍ا
س‍س‍ی‍ل‌، راس‍ل‌لاف‍ای‍ت‌،۱۸۸۱- ۱۹۶۵
ه‍ی‍وم‌، روث‌ف‍اک‍س‌
ب‍ادن‍وخ‌، دی‍وی‍د اف‌
ش‍ف‍ی‍ع‌آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
وس‍ت‍اب‍ی‌، اس‍ت‍ف‍ن‌
ه‍اش‍م‍ی‌راد، م‍ن‍ص‍ور
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
چ‍ه‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر ف‍ن‍اور
اش‍ارت‌
دان‍ش‌پ‍ژوه‌
ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌ پ‍وراف‍ک‍اری‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍زد م‍ی‍ب‍د: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
رش‍د
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر ک‍ل‍م‍ه‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
ش‍ه‍رآش‍وب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشهای ادراری در شناخت بیماریهای کلیه
هاشمی راد، منصور ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QY‬,‭۱۸۵‬,‭‍ه۲۷۳آ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آزمون زبان پریشی فارسی
نیلی پور، رضا ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۳۴۰/۵‬,‭‌ن۹۸۴آ‬,‭۱۳۷۲‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اختلال شخصیت :دیدگاهی روانشناختی در مداوای بالینی
توکارت ، ایرادنیل ؛  تهران نصرت الله پورافکاری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۹۰‬,‭‌ت۸۱۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول بهداشت فردی مشتمل بر :بهداشت کلیه اعضا بدن و معیارهای بهداشتی در زندگی فردی
حلم سرشت ، پریوش ؛  [تهران ] چهر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۰‬,‭‌ح۷۸۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول بیوشیمی
دانیال زاده ، آلبرت ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭د۲۸۱‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بزرگمردان عالم پزشکی
هیوم ، روث فاکس ؛  تهران انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WZ‬,‭۱۱۲‬,‭‍ه۹۹۴‌ب‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای تنفسی
تهران شهرآشوب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WF‬,‭۱۴۰‬,‭‌س۹۳۸‌ب‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق حرفه ای در خدمات بهداشتی و درمانی
اصفهانی ، محمدمهدی ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭W‬,‭۵۰‬,‭‌ف‍لا۵۷۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای کلیه
سسیل ، راسل لافایت ،۱۸۸۱- ۱۹۶۵ ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۳۰۰‬,‭‌س۵۲۹‌ب‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بیماری های دستگاه تنفس
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۱‬,‭‌ب۴۹۷‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بیماریهای سوختگی
برونر، لیلیان شولتیس ؛  [تهران ] شهرآشوب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۴‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
پویائی گروه و مشاوره گروهی
شفیع آبادی ، عبدالله ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۴۳۰‬,‭‌ش۵۵۲‌پ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تداخلات دارو و غذا
رو، دافنه ؛  [تهران ] شهرآشوب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۳۸‬,‭ر۷۵۱‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تداوم سلامت و نیازهای بهداشتی -فرایند پرستاری - آموزش بیمار
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۱‬,‭‌ب۴۹۷‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تروما :بیماریزائی و درمان
وستابی ، استفن ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WO‬,‭۷۰۰‬,‭و۶۱۷‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی بالینی
هنری ، جان ، برنارد،۱۹۲۸- ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۲۵‬,‭‌ب۴۷۸‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان ضایعات انشعاب ریشه های دندان
مقدس ، حمید ؛  تهران شهرآشوب   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WU‬,‭۲۳۰‬,‭‌م۷۲۱‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تشریح موضعی و مصور تنه
امامی میبدی ، محمدعلی ؛  یزد انتشارات یزد میبد: دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۷۶۹‌ت‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
جراحی عمومی برای پرستاران و رشته های پیراپزشکی
مروستی ، احمد ؛  تهران نشر کلمه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۶۱‬,‭‌م۴۸۵‌ج‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
چکیده اورولوژی
بادنوخ ، دیوید اف ؛  [تهران ] نشر فناور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۱۴۹‌چ‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9