کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ ل‍وزال‍م‍ع‍ده‌
اخ‍ت‍لالات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌
اض‍طراب‌ - ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌
ه‍م‍ه‌گ‍ی‍ری‌ش‍ن‍اس‍ی‌
زی‍س‍ت‌ش‍ی‍م‍ی‌
ن‍گ‍ه‍داری‌ م‍واد غ‍ذائ‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ص‍ب‍ی‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ غ‍دد درون‌ری‍ز
پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌ - پ‍رس‍ت‍اری‌
ب‍اک‍ت‍ری‌ش‍ن‍اس‍ی‌ - اطل‍س‍ه‍ا
ف‍ی‍زی‍وت‍راپ‍ی‌
آرت‍ی‍م‍ی‌
ب‍اک‍ت‍ری‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ اس‍ت‍خ‍وان‌
اورول‍وژی‌
اض‍طراب‌
ت‍غ‍ذی‍ه‌
م‍راق‍ب‍ت‌ پ‍رس‍ت‍اری‌
 
پدیدآور:
ن‍وروزی‌، ج‍م‍ی‍ل‍ه‌،۱۳۲۳-
اس‍ت‍رای‍ر، ل‍وب‍رت‌
ه‍اری‍س‍ون‌، ت‍ن‍س‍ل‍ی‌ران‍دول‍ف‌،۱۹۰۰-
پ‍ورن‍گ‌، ه‍وش‍ن‍گ‌
ل‍و، پ‍ی‌ی‍ر
ب‍ول‍وک‌، ن‍ی‍گ‍ل‌
گ‍ل‍دب‍رگ‌، ری‍چ‍ارد
ف‍رج‍ی‌، رس‍ت‍م‌
م‍ن‍ص‍ور، م‍ح‍م‍ود
ش‍وارت‍ز، س‍ی‍م‍ور،۱۹۲۸-
رج‍ب‍ی‌ن‍ژاد، طاه‍ره‌
آدام‍ز، ج‍ان‌ک‍روف‍ورد
ن‍وری‌، م‍ه‍دی‌
اس‍ک‍ات‌، روی‌
ش‍اه‍ی‍ن‌، م‍اش‍اال‍ل‍ه‌
م‍ازن‍ر، ج‍ودی‍ت‌ س‌.
ب‍رون‍ر، ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌ش‍ول‍ت‍ی‍س‌
ص‍درع‍ام‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر ک‍ل‍م‍ه‌
ص‍دوق‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ای‍ران‌
اش‍ارت‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
آزاده‌
دان‍ش‌پ‍ژوه‌
س‍روش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (واح‍د پ‍زش‍ک‍ی‌ ت‍ه‍ران‌)
ن‍ش‍ر خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ن‍ش‍ر ک‍ل‍م‍ه‌ ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دک‍ت‍ر غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ م‍روس‍ت‍ی‌
درخ‍ش‍ش‌
اح‍رار
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
رس‍ت‍م‌ ف‍رج‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنائی با فیزیوتراپی
شاهین ، ماشاالله ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۴۶۰‬,‭‌ش۳۲۱آ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
احساس کهتری به ضمیمه :بررسی های بالینی آدلر :نظرهای بنیادی ، تک بررسی های بالینی
منصور، محمود ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۹۰‬,‭‌م۷۹۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول اپیدمیولوژی
مازنر، جودیت س . ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۱۰۵‬,‭‌م۱۳۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ارزشیابی عملکرد پرستاری
رجبی نژاد، طاهره ؛  تهران صدوق   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۰۰‬,‭ر۳۷۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
استرس دایمی
لو، پی یر ؛  مشهد درخشش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۲‬,‭‌ل۶۸۸‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول الکتروفیزولوژی آرتیمی های قلبی
صدرعاملی ، محمدعلی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۳۳۰‬,‭‌ص۴۷۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول تغذیه و رژیم های غذائی
نوری ، مهدی ؛  کرج : دانشگاه آزاد اسلامی تهران : نشر کلمه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۱/،۱۴۶‬,‭‌ن۷۵۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول شکستگی ها
آدامز، جان کروفورد ؛  تهران دانش پژوه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WE‬,‭۱۸۰‬,‭آ۲۵۲‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول نگهداری مواد غذائی
فرجی ، رستم ؛  [شیراز] رستم فرجی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ف۳۸۴‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اضطراب
گلدبرگ ، ریچارد ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۲‬,‭‌گ۵۴۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
انواژیناسیون روده در کودکان ایرانی
پورنگ ، هوشنگ ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۳۱۰‬,‭‌پ۷۷۷‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اورولوژی
بولوک ، نیگل ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (واحد پزشکی تهران )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۷۸۵‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اورولوژی همراه با تصویر
اسکات ، روی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WJ‬,‭۱۰۰‬,‭‌ف‍لا۵۲۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
باکتری شناسی پزشکی ( اطلس رنگی )
[تهران ] جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ب۲۴۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای پانکراس و طحال
شوارتز، سیمور،۱۹۲۸- ؛  تهران نشر کلمه بنیاد فرهنگی دکتر غلامحسین مروستی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WI‬,‭۸۰۰‬,‭‌ش۶۹۸‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
باکتریولوژی پزشکی
نوروزی ، جمیله ،۱۳۲۳- ؛  تهران دانشگاه علوم پزشکی ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۴‬,‭‌ن۷۵۲‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای غدد درون ریز :اختلالات استخوان و متابولیسم مواد معدنی
هاریسون ، تنسلی راندولف ،۱۹۰۰- ؛  تهران آینده سازان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WK‬,‭۱۰۰‬,‭‍ه۲۲۸‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای مغز واعصاب
تهران اشارت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۰‬,‭‌ب۹۶۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی
استرایر، لوبرت ؛  تبریز احرار   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ف‍لا۴۷۸‌ب‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پرستاری بیماریهای چشم و گوش
برونر، لیلیان شولتیس ؛  تهران نشر خاورمیانه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭WY‬,‭۱۵۸‬,‭‌ب۴۹۷‌پ‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9