کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۳
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍راق‍ب‍ت‌ از ک‍ودک‌
روان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
اخ‍لاق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌-ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
اول‍ت‍راس‍ون‍وگ‍راف‍ی‌
دارو، ث‍ب‍ات‌
زی‍س‍ت‌ش‍ی‍م‍ی‌
اف‍س‍ردگ‍ی‌
آن‍ات‍وم‍ی‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ - ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ وای‍م‍ن‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
ت‍الاس‍م‍ی‌
پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از آب‍س‍ت‍ن‍ی‌
ب‍خ‍ش‌ م‍راق‍ب‍ت‌ از ب‍ی‍م‍اران‌ ع‍روق‌ ک‍رون‍ر
ف‍ش‍ارروان‍ی‌
اف‍س‍ردگ‍ی‌ -درم‍ان‌
خ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
دوپ‍اول‍و، ج‍ی‌ ری‍م‍ون‍د
ل‍ول‍رد، ف‍ران‍س‍وا
ک‍الات‌، ج‍ی‍م‍ز دب‍ل‍ی‍و
ه‍ارپ‍ر، ه‍رول‍د آن‍ت‍ون‍ی‌،۱۹۱۱-
ک‍ل‍م‍ن‌، ورن‍ون‌
ح‍ی‍دری‌، م‍ه‍ری‌
م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
وال‍و
س‍ی‍دی‌ع‍ل‍وی‌، ق‍دس‍ی‍ه‌
ف‍رخ‌س‍ی‍ر، م‍رت‍ض‍ی‌
ج‍اوی‍دان‌ن‍ژاد، ص‍ادق‌
م‍ه‍ری‍ار، ام‍ی‍ره‍وش‍ن‍گ‌
وی‍ک‍س‌، ک‍ل‍ر
ورال‍س‌، س‍ی‍ل‍وی‍ا
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اخ‍لاق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌( اول‍ی‍ن‌:۱۳۷۲ : ت‍ه‍ران‌)
آرزوم‍ای‍ن‍ان‍س‌، س‍ون‍ی‍ا
ج‍وادزاده‌، ع‍ل‍ی‌
دی‍ن‌
 
ناشر:
دون‍ور
چ‍ه‍ر
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ و ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
اش‍ارت‌
آزاده‌
س‍پ‍ن‍ج‌
ش‍ه‍رآب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍اه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
رش‍د
ژرف‌
م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اخ‍لاق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
ال‍ب‍رز
ن‍ش‍رم‍رک‍ز
ش‍ه‍رآش‍وب‌
ن‍ش‍ر و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ ب‍ش‍ری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
آلرژیها
فرخ سیر، مرتضی ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QW‬,‭۵۰۴‬,‭‌ف۴۴۱آ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی و فیزیولوژی ( کاربردی :)برای دانشجویان پرستاری و مامائی
ورالس ، سیلویا ؛  تهران چهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭و۴۹۴آ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آناتومی و فیزیولوژی پایه برای پیراپزشکان :رادیولوژی ، علوم آزمایشگاهی ، پرستاری
دین ؛  تهران اشارت   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QS‬,‭۴‬,‭د۹۶۶آ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول خدمات بهداشتی
میرحسینی ، غلامرضا ؛  تهران ژرف   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۸۴‬,‭‌م ۹۲۹‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
افسردگی
مهریار، امیرهوشنگ ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۱‬,‭‌م۸۶ ‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اولتراسونوگرافی در زنان و مامائی
سیدی علوی ، قدسیه ؛  مشهد دانشگاه علوم پزشکی مشهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WB‬,‭۵۱۵‬,‭‌س۹۲۳‌ف‍لا‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی ، ژنتیک و بیماری های متابولیک ارثی
جوادزاده ، علی ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QU‬,‭۴‬,‭‌ج۷۳۴‌ب‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بیوشیمی هارپر
هارپر، هرولد آنتونی ،۱۹۱۱- ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تالاسمی
والو ؛  [تهران ] دونور   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WH‬,‭۱۷۰‬,‭و۲۷۸‌ت‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی فیزیولوژیک
کالات ، جیمز دبلیو ؛  تهران دانشگاه شاهد   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WL‬,‭۱۰۳‬,‭‌ک۲۵۳ر‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات یک روانپزشک
لولرد، فرانسوا ؛  [تهران ] سپنج   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WZ‬,‭۱۰۰‬,‭‌ل۷۷۷‌خ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
خود درمانی بیماریهای عصبی
ویکس ، کلر ؛  تهران نشرمرکز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۰۵‬,‭و۹۱۷‌خ‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درباره فشارهای روانی چه می دانیم ؟
[تهران ] سازمان بهزیستی کشور، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۲‬,‭د۴۲۳‬,‭۱۳۷۳‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
درمان افسردگی :راهنمای کامل برای همه خانواده ها
دوپاولو، جی ریموند ؛  تهران البرز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۱‬,‭د۷۳۹د‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روشهای پرستاری بالینی در کودکان
آرزوماینانس ، سونیا ؛  تهران نشر و تبلیغ بشری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WS‬,‭۱۱۳‬,‭آ۳۷۸ر‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
روشهای پیشگیری از حاملگی :تنظیم خانواده و کنترل جمعیت
تهران شهرآشوب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WP‬,‭۶۳۰‬,‭ر۸۲۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
عمر مفید داروها
جاویدان نژاد، صادق ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QV‬,‭۷۵۴‬,‭‌ج۲۴۲‌ع‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فشار روانی زهرآگین و اندوه قرن بیستم
کلمن ، ورنون ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WM‬,‭۱۷۵‬,‭‌ک۶۵۱‌ف‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات اخلاق پزشکی :مشروح مقالات ارائه شده به اولین کنگره بین المللی اخلاق پزشکی
کنفرانس بین المللی اخلاق پزشکی ( اولین :۱۳۷۲ : تهران ) ؛  تهران مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭W‬,‭۵۰‬,‭‌ک۷۵۱‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مراقبتهای ویژه در سی سی یو
حیدری ، مهری ؛  تهران شهرآشوب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭WG‬,‭۲۷‬,‭‌ح۹۴۹‌م‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9