پایگاه پایان نامه های فارسی

  • کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 سالمندی (تعداد بازدید : 9668)  روانشناسی بالینی (تعداد بازدید : 9144)
 مدیریت توانبخشی (تعداد بازدید : 8230)  پرستاری (تعداد بازدید : 6037)
 مشاوره (تعداد بازدید : 5741)  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (تعداد بازدید : 5639)
 مددکاری اجتماعی (تعداد بازدید : 5386)  گفتاردرمانی (تعداد بازدید : 4023)
 کاردرمانی (تعداد بازدید : 3845)  ارگونومی (تعداد بازدید : 3644)
 فیزیوتراپی (تعداد بازدید : 3600)  شنوایی شناسی (تعداد بازدید : 3586)
 روانپزشکی (تعداد بازدید : 3402)  مدیریت رفاه اجتماعی (تعداد بازدید : 3327)
 ژنتیک (تعداد بازدید : 3278)  اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی(ارتز و پروتز) (تعداد بازدید : 2610)
 آمار و کامپیوتر (تعداد بازدید : 1843)
 
تعداد کل بازدیدها:  83003