پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ : شنوایی شناسی
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
 
پدیدآور:
طال‍ب‍ی‌،ح‍س‍ی‍ن‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ دس‍ت‍گ‍ردی‌، زه‍را
ج‍ع‍ف‍ری‌، زه‍را
اس‍دم‍لای‍ری‌،س‍ع‍ی‍د
خ‍اورغ‍زلان‍ی‌، ب‍ه‍اره‌
ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌، م‍ح‍م‍د ص‍ادق‌
ن‍اظری‌،اح‍م‍درض‍ا
ع‍طار، ح‍س‍ن‌
م‍ه‍رک‍ی‍ان‌، س‍ع‍ی‍ده‌
ان‍ج‍ی‍دن‍ی‌،زه‍ره‌
ع‍ب‍دال‍ه‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ام‍ی‍ن‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌
ب‍اق‍رزاده‌، ف‍اطم‍ه‌
ف‍راه‍ان‍ی‌،اک‍رم‌
ج‍ه‍ان‍گ‍رد، ع‍ل‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌،س‍ی‍د ی‍ح‍ی‍ی‌
ق‍اس‍م‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ام‍ام‍ی‌ ، ف‍ران‍ک‌
ش‍ی‍خ‌ زاده‌،م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
دوس‍ت‍ی‌،اف‍س‍ان‍ه‌
 
ناشر:
University of Rehabilitation Sciences and Social Welfare
University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
Rehabilitation Sciences&University of Social Welfare
University of Social Welfare and Rehabilitation
university of social welfare and rehabilitation
University of Social Welfare and Rehabilitation sciences
University of social welfare and rehabilitation
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی شیوع و مطالعه عوامل زمینه ساز خطر نابینایی شنوایی در دبستانهای نابینایان شهرتهران با ارایه الگوهای توانبخشی
امامی ، فرانک ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین توزیع فراوانی انواع کم شنوا در بین دانش آموزان دبستانهای شهر مهاباد در سال تحصیلی ۷۴-۷۵
عبداللهی ، محمد صادق ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۷۴-۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی علل ناشنوایی n.s در کودکان زیر ۱۶ سال مراجعه کننده به مجتمع توانبخشی ناشنوایان بهزیستی استان تهران در سال ۱۳۷۴
عطار، حسن ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین توزیع فراوانی انواع کم شنوایها در بین دانش آموزان دبستانهای شهر مهاباد در سال تحصیلی ۷۴-۷۵
عبدالهی ، محمد ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه ظرفیت حافظه فعال شنیداری در کودکان دچار اختلال پردازش شنوایی با کودکان هنجار ۷ تا ۱۰ ساله شهر تهران
خاورغزلانی ، بهاره ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation   ، ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه میزان مهار دگرسویی گسیل های صوتی برانگیخته گذرای گوش در کودکان هنجار و کودکان مبتلا به اختلال پردازش شنیداری 8 تا 11 ساله شهر تهران
امینی ، سمیه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه توانایی جهت یابی کودکان مبتلا به اختلال پردازش شنوایی )مرکزی ( با کودکان هنجار در محدوده سنی ۸ تا ۱۱سال
حسینی دستگردی ، زهرا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation   ، ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی عملکرد بخش ساکولی دستگاه دهلیزی قبل و بعد از کاشت حلزون با استفاده از آزمون پتانسیل های عضلانی برانگیخته دهلیزی )sPMEV(
فراهانی ،اکرم ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
پیشگیری از کاهش شنوایی ناشی از نویز با استفاده از استیل سیستئین )CAN( و جین سینگ )gnesniG( در کارگران مرد
دوستی ،افسانه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و بهزیستی University of Social Welfare and Rehabilitation   ، ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر برنامه تربیت شنوایی بر پاسخ ساقه مغز به محرکات گفتاری در کودکان مبتلا به نارساخوانی
اسدملایری ،سعید ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی Rehabilitation Sciences&University of Social Welfare   ، ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر تربیت شنیداری واکه ای بر جداسازی اصوات گفتاری همزمان
طالبی ،حسین ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه توانایی پردازش زمانی شنوایی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه -بیش فعالی )DHDA( با کودکان هنجار در محدوده سنی 21 - 7سال
قاسمی ، فاطمه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
اثر تقویت حافظه فعال بر لکالیزیشن و جریان سازی شنوایی در کودکان دچار اختلال پردازش شنوایی
مهرکیان ، سعیده ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر تربیت شنوایی دایکوتیک بر فرایند تلفیق دو گوشی در سالمندان با شنوایی هنجار
ناظری ،احمدرضا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation   ، ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر بخشی روش تربیت شنیداری به روش تفاوت شدت بین دو گوش )DIID(بر امتیاز تلفیق دو گوشی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری 7 تا 21 سال
انجیدنی ،زهره ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation sciences   ، ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی همبستگی بین نتایج آزمون صهای پاسخ برانگیخته شنوایی با محرک گفتاری و کشف فاصله در نویز در کودکان دچار اختلال پردازش شنوایی مرکزی سنین 8 تا 21 سال
جعفری ، زهرا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر تزریق جنتامایسین داخل حفره گوش میانی بر پاسخ های اندام دهلیزی در بیماران منیر یکطرفه قطعی
حسینی ،سید یحیی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Rehabilitation Sciences and Social Welfare   ، ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
تأثیر ویتامین D بر نتایج توانبخشی دهلیزی بیماران مبتلا به سرگیجه ی وضعیتی ناگهانی خوش خیم دچار کمبود ویتامین 04 "D تا 06 ساله
شیخ زاده ،محبوبه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences   ، ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه غیرقرینگی عملکرد نیمکره های مغزی در شنوایی دایکوتیک در سالمندان غیر موسیقی صدان و موسیقی صدان
باقرزاده ، فاطمه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation   ، ۱۳۹۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه تاثیر توانبخشی دهلیزی نظارت شده و خانه محور در بیماران مبتلا به نقص دهلیزی یکطرفه بر اساس اندازه گیری بهره رفلکس دهلیزی -چشمی
جهانگرد، علی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی University of Social Welfare and Rehabilitation   ، ۱۳۹۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2