پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در رش‍ت‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ : کاردرمانی
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
nerdlihC,yslap larberec,sredrosid latnempoleved ,tnempoleved dlihc,noitalumitS ralubitseV :sdrow yeK ecnalab rieht ecnatniam ot meht pleh dluow hcihw roivaheb yrotarolpxe ni esaercni na ot dael dluow taht ygetarts ecnalab wen a nwohs tcejorp siht ni noitalumits ralubitsev deviecer evah ohw nerdlihc esoht sgnidnif ruo ot gnidroccA.yticolev naem-lortnoc larutsop fo retemarap ni egnahc tnacifingis ot dael nac taht nerdlihc yslap larberecrof noitalumits ralubitsev fo noitacilppa tseggus sgnidnif ruO : noisulcnoC.segnahc tnacifingis nwohs sretemarap lortnoc larutsopa sa( retemarap yticolev naem ylno dna sretemarap larutsop ytilibats ni ycnacifingis on nwohs sah ezylana lacitsitatS :sgnidniF.desu erew stset scitats nosxocliw dna yntihwnaM-U yllaniF.derusaem saw yticolev naem dna aerA ,retfaerof egnaR , yaw edis gnaR sa hcus sretemarap tnereffid dna etalp ecrof htiw enod saw tnemsessA.ssecorp rieht etelpmoc t'ndluoc nerdlihc 4 yletanutrofnu nerdlihc02 no locotorp noitalumits s' iniessoH rotcoD no desab snoisses21 fo esruoc a htiw snoisses owt ylkeew demrofrep saw noitalumits ralubitsev :dohteM dna lairetaM . noitalumits ralubitsev fo tceffe eht sessa ot osla dna stsipareht dna srehcraeser rehto ot decudortni eb dluow etalp ecrof,tnemurtsni eht osla dna stsipareht rof locotorp elbatius a ot hcaer ew yawsiht nI . )dlo sraey 7-3(yslap larberec htiw nerdlihc ni ecnalab ecnats teiuQ no noitalumits ralubitsev fo tceffe eht etagitsevni ot saw hcraeser siht fo smiA. )2791(seitilibasid gninrael htiw nerdlihc rof desu tsrif saw hcihw ypareht
 
پدیدآور:
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، زه‍را
رض‍ای‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
درودی‍ان‌، آرزو
س‍اع‍د پ‍ازوک‍ی‌، ال‍م‍ی‍را
ق‍ل‍ع‍ه‌ن‍وی‍ی‌ ، ن‍ادر
ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌، م‍ه‍دی‌
ی‍وس‍ف‍ی‌ روزب‍ه‍ان‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ن‍وب‍خ‍ت‌، زه‍را
ق‍ه‍اری‌ ، س‍ت‍اره‌
س‍ی‍ده‍اش‍م‍ی‌، س‍ی‍ده‌ ف‍اطم‍ه‌
ک‍ری‍م‍ی‌ س‍ی‍ک‍ان‍ی‌، رح‍ی‍م‌
ح‍دادی‍ان‌، م‍ژگ‍ان‌
رص‍اف‍ی‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌
زی‍ن‍ل‌ زاده‌، ب‍ه‍اره‌
پ‍روان‍ه‌، ش‍ه‍ری‍ار
ب‍ه‍ن‍ی‍ا، ف‍اطم‍ه‌
رم‍ض‍ان‍ی‌ آلاش‍ت‍ی‌، ح‍وا
ق‍دس‍ی‌، م‍ه‍رزاد
رض‍وی‌ اف‍ض‍ل‌، زی‍ن‍ب‌ ال‍س‍ادات‌
م‍ان‍دن‍ی‌، م‍اش‍اال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
university of social welfare and rehabilitation
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان آگاهی کاردرمانگران از شیوه های مراقبت ویژه کودکان فلج مغزی و آموزش آن به خانواده ها
رضایی ، معصومه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارتباط بین اختلال افسردگی پس از سکته ، وضعیت عملکردی روزانه و کیفیت زندگی
ساعد پازوکی ، المیرا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر تحریکات وستیبولار بر عملکرد تعادلی کودکان فلج مغزی ۳ تا ۱۰ سال
زینل زاده ، بهاره ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای توانایی های توجیهی شیرخواران ۴ و ۶ ماهه با وزن هنجار و وزن کم حین تولد
سیدهاشمی ، سیده فاطمه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه اختلال رفتاری کودک با اظطراب مادردر دانش آموزان پایه دوم و سوم مدارس ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه ۸ تهران سال ۷۴-۷۵
بهنیا، فاطمه ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی روش p.s.c.r در کاهش حرکات اضافی و تونیسیته اندام های کودکان و نوجوانان ۷-۱۴ ساله مذکر مبتلا به فلج مغزی )p.c( نوع آتتویید و اسپاستیک dexim
حدادیان ، مژگان ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیرکاردرمانی بر کاهش افسردگی معتادین مرکزبازپروری تهران ( قرچک ورامین )۱۳۷۵
ماندنی ، ماشاالله ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی قدرت دست در وضعیت نشسته و دمر )norp(در کودکان دبستانی منطقه دو آموزش و پرورش
رصافیانی ، مهدی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی مقایسه ای مهارتهای حرکتی بین دختران وپسران ۶-۷ ساله بر اساس آزمون مقیاس رشد حرکتی YKSTERESO-NIOCNHL شهرستان رشت در سال ۱۳۷۵
قدسی ، مهرزاد ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی میزان آگاهی واستفاده مراقبین از شیوه های مراقبت های ویژه کودکان فلج مغزی ۱-۵ ساله
رضوی افضل ، زینب السادات ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر وضعیت ساعد درقدرت نیروی گرفتن دردست htgnerts pirg dnah
یوسفی روزبهانی ، غلامرضا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرات افزایش ثبات مفصل شانه در بهبود توانایی انجام فعالیتهای عادی روزمره اندام فوقانی بیماران سکته مغزی نوع همی پارزی بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد
کریمی سیکانی ، رحیم ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر تحریکات وستیبولار در کاهش رفتارهای کلیشه ای کودکان عقب مانده ذهنی
درودیان ، آرزو ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
اثرات فعالیت درمانی بر tcelgen laretalinu و فعالیتهای روزمره زندگی در بیماران همی پلژی ناشی از سکته مغزی
قهاری ، ستاره ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ارگونومیکی ارتباط مشاغل با ضایعات اعصاب محیطی اندام فوقانی
عبدالوهاب ، مهدی ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر tnilps tserدر کاهش التهاب و تسکین درد مفاصل مچ و دست بیماران مبتلا به آرتریت روماتویید
شفیعی ، زهرا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر ایستادن و راه رفتن با دستها بوسیله اسپلینت تحمل وزن بر توان و عملگرد اندامهای فوقانی کودکان فلج مغزی اسپاستیک
قلعه نویی ، نادر ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
تعییین اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی در پیش آگهی درمان اعتیاد در افراد مراجعه کننده به کلینیک تهران
رمضانی آلاشتی ، حوا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۸۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
سنجش واکنشهای تعادلی دانشجویان دانشگاه علم وصنعت ( بهار۱۳۷۷)
پروانه ، شهریار ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۷۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه عوامل محیطی بیمارستان کریگ )FEIHC(
نوبخت ، زهرا ؛  دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی university of social welfare and rehabilitation   ، ۱۳۹۰
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9