پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 سالمندی (تعداد بازدید : 11082)  روانشناسی بالینی (تعداد بازدید : 10263)
 مدیریت توانبخشی (تعداد بازدید : 8783)  پرستاری (تعداد بازدید : 6944)
 مشاوره (تعداد بازدید : 6309)  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (تعداد بازدید : 6302)
 مددکاری اجتماعی (تعداد بازدید : 6057)  گفتاردرمانی (تعداد بازدید : 4402)
 کاردرمانی (تعداد بازدید : 4366)  ارگونومی (تعداد بازدید : 4018)
 فیزیوتراپی (تعداد بازدید : 4018)  شنوایی شناسی (تعداد بازدید : 3862)
 مدیریت رفاه اجتماعی (تعداد بازدید : 3790)  ژنتیک (تعداد بازدید : 3711)
 روانپزشکی (تعداد بازدید : 3703)  اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی(ارتز و پروتز) (تعداد بازدید : 2966)
 آمار و کامپیوتر (تعداد بازدید : 2010)
 
تعداد کل بازدیدها:  92586