پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 سالمندی (تعداد بازدید : 11691)  روانشناسی بالینی (تعداد بازدید : 10653)
 مدیریت توانبخشی (تعداد بازدید : 9116)  پرستاری (تعداد بازدید : 7474)
 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (تعداد بازدید : 6580)  مشاوره (تعداد بازدید : 6554)
 مددکاری اجتماعی (تعداد بازدید : 6287)  کاردرمانی (تعداد بازدید : 4630)
 گفتاردرمانی (تعداد بازدید : 4579)  فیزیوتراپی (تعداد بازدید : 4229)
 ارگونومی (تعداد بازدید : 4132)  شنوایی شناسی (تعداد بازدید : 3958)
 مدیریت رفاه اجتماعی (تعداد بازدید : 3949)  ژنتیک (تعداد بازدید : 3894)
 روانپزشکی (تعداد بازدید : 3862)  اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی(ارتز و پروتز) (تعداد بازدید : 3086)
 آمار و کامپیوتر (تعداد بازدید : 2060)
 
تعداد کل بازدیدها:  96734