پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 سالمندی (تعداد بازدید : 9671)  روانشناسی بالینی (تعداد بازدید : 9150)
 مدیریت توانبخشی (تعداد بازدید : 8231)  پرستاری (تعداد بازدید : 6038)
 مشاوره (تعداد بازدید : 5744)  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (تعداد بازدید : 5642)
 مددکاری اجتماعی (تعداد بازدید : 5386)  گفتاردرمانی (تعداد بازدید : 4023)
 کاردرمانی (تعداد بازدید : 3855)  ارگونومی (تعداد بازدید : 3644)
 فیزیوتراپی (تعداد بازدید : 3602)  شنوایی شناسی (تعداد بازدید : 3586)
 روانپزشکی (تعداد بازدید : 3406)  مدیریت رفاه اجتماعی (تعداد بازدید : 3330)
 ژنتیک (تعداد بازدید : 3280)  اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی(ارتز و پروتز) (تعداد بازدید : 2610)
 آمار و کامپیوتر (تعداد بازدید : 1844)
 
تعداد کل بازدیدها:  83042