پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 سالمندی (تعداد بازدید : 10805)  روانشناسی بالینی (تعداد بازدید : 10057)
 مدیریت توانبخشی (تعداد بازدید : 8663)  پرستاری (تعداد بازدید : 6785)
 مشاوره (تعداد بازدید : 6195)  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (تعداد بازدید : 6188)
 مددکاری اجتماعی (تعداد بازدید : 5889)  گفتاردرمانی (تعداد بازدید : 4350)
 کاردرمانی (تعداد بازدید : 4275)  ارگونومی (تعداد بازدید : 3964)
 فیزیوتراپی (تعداد بازدید : 3943)  شنوایی شناسی (تعداد بازدید : 3830)
 مدیریت رفاه اجتماعی (تعداد بازدید : 3714)  روانپزشکی (تعداد بازدید : 3652)
 ژنتیک (تعداد بازدید : 3640)  اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی(ارتز و پروتز) (تعداد بازدید : 2908)
 آمار و کامپیوتر (تعداد بازدید : 1976)
 
تعداد کل بازدیدها:  90834