پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 سالمندی (تعداد بازدید : 10922)  روانشناسی بالینی (تعداد بازدید : 10137)
 مدیریت توانبخشی (تعداد بازدید : 8714)  پرستاری (تعداد بازدید : 6849)
 مشاوره (تعداد بازدید : 6253)  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (تعداد بازدید : 6246)
 مددکاری اجتماعی (تعداد بازدید : 5991)  گفتاردرمانی (تعداد بازدید : 4388)
 کاردرمانی (تعداد بازدید : 4310)  ارگونومی (تعداد بازدید : 3984)
 فیزیوتراپی (تعداد بازدید : 3981)  شنوایی شناسی (تعداد بازدید : 3842)
 مدیریت رفاه اجتماعی (تعداد بازدید : 3743)  روانپزشکی (تعداد بازدید : 3676)
 ژنتیک (تعداد بازدید : 3676)  اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی(ارتز و پروتز) (تعداد بازدید : 2947)
 آمار و کامپیوتر (تعداد بازدید : 1993)
 
تعداد کل بازدیدها:  91652