پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 سالمندی (تعداد بازدید : 11801)  روانشناسی بالینی (تعداد بازدید : 10743)
 مدیریت توانبخشی (تعداد بازدید : 9163)  پرستاری (تعداد بازدید : 7533)
 روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (تعداد بازدید : 6627)  مشاوره (تعداد بازدید : 6586)
 مددکاری اجتماعی (تعداد بازدید : 6328)  کاردرمانی (تعداد بازدید : 4707)
 گفتاردرمانی (تعداد بازدید : 4615)  فیزیوتراپی (تعداد بازدید : 4282)
 ارگونومی (تعداد بازدید : 4149)  مدیریت رفاه اجتماعی (تعداد بازدید : 3974)
 شنوایی شناسی (تعداد بازدید : 3964)  ژنتیک (تعداد بازدید : 3907)
 روانپزشکی (تعداد بازدید : 3873)  اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی(ارتز و پروتز) (تعداد بازدید : 3128)
 آمار و کامپیوتر (تعداد بازدید : 2066)
 
تعداد کل بازدیدها:  97446