پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 سالمندی (تعداد بازدید : 10730)  روانشناسی بالینی (تعداد بازدید : 9994)
 مدیریت توانبخشی (تعداد بازدید : 8623)  پرستاری (تعداد بازدید : 6710)
 مشاوره (تعداد بازدید : 6155)  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (تعداد بازدید : 6146)
 مددکاری اجتماعی (تعداد بازدید : 5849)  گفتاردرمانی (تعداد بازدید : 4313)
 کاردرمانی (تعداد بازدید : 4244)  ارگونومی (تعداد بازدید : 3942)
 فیزیوتراپی (تعداد بازدید : 3924)  شنوایی شناسی (تعداد بازدید : 3822)
 مدیریت رفاه اجتماعی (تعداد بازدید : 3673)  روانپزشکی (تعداد بازدید : 3644)
 ژنتیک (تعداد بازدید : 3608)  اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی(ارتز و پروتز) (تعداد بازدید : 2864)
 آمار و کامپیوتر (تعداد بازدید : 1967)
 
تعداد کل بازدیدها:  90208