پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 سالمندی (تعداد بازدید : 9644)  روانشناسی بالینی (تعداد بازدید : 9130)
 مدیریت توانبخشی (تعداد بازدید : 8227)  پرستاری (تعداد بازدید : 6030)
 مشاوره (تعداد بازدید : 5738)  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (تعداد بازدید : 5635)
 مددکاری اجتماعی (تعداد بازدید : 5373)  گفتاردرمانی (تعداد بازدید : 4016)
 کاردرمانی (تعداد بازدید : 3841)  ارگونومی (تعداد بازدید : 3643)
 فیزیوتراپی (تعداد بازدید : 3597)  شنوایی شناسی (تعداد بازدید : 3584)
 روانپزشکی (تعداد بازدید : 3400)  مدیریت رفاه اجتماعی (تعداد بازدید : 3324)
 ژنتیک (تعداد بازدید : 3275)  اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی(ارتز و پروتز) (تعداد بازدید : 2608)
 آمار و کامپیوتر (تعداد بازدید : 1841)
 
تعداد کل بازدیدها:  82906