پایگاه پایان نامه های فارسی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 سالمندی (تعداد بازدید : 9991)  روانشناسی بالینی (تعداد بازدید : 9379)
 مدیریت توانبخشی (تعداد بازدید : 8338)  پرستاری (تعداد بازدید : 6212)
 مشاوره (تعداد بازدید : 5846)  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (تعداد بازدید : 5781)
 مددکاری اجتماعی (تعداد بازدید : 5527)  گفتاردرمانی (تعداد بازدید : 4096)
 کاردرمانی (تعداد بازدید : 3955)  ارگونومی (تعداد بازدید : 3719)
 فیزیوتراپی (تعداد بازدید : 3686)  شنوایی شناسی (تعداد بازدید : 3653)
 روانپزشکی (تعداد بازدید : 3450)  مدیریت رفاه اجتماعی (تعداد بازدید : 3420)
 ژنتیک (تعداد بازدید : 3356)  اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی(ارتز و پروتز) (تعداد بازدید : 2678)
 آمار و کامپیوتر (تعداد بازدید : 1858)
 
تعداد کل بازدیدها:  84945