اخبار اخبار

«بازگشت

داور مجلات Publons


Publons سامانه ای است که پوشش کافی از ناشران مختلف دارد.  متعلق به Clarivate_Analytics   یا همان ISI قبلی می باشد. این سامانه تعداد داوری پژوهشگران به تفکیک مجله و زمان داوری را تعیین می کند به گونه ای که مشخص می شود در یک رشته علمی مشخص و در یک بازه زمانی خاص، کدام یک از پژوهشگران بیشترین داوری ها را انجام داده اند .  هم اکنون تعداد زیادی از پژوهشگران ایرانی  در این سامانه عضو هستند و مشخص می باشد که چه تعداد داوری انجام داده اند.

از آدرس زیر قابل دسترسی است: 

https://publons.com

نظر
لینک مطلب :