اخبار اخبار

«بازگشت

دسترسی آزمایشی به DynaMed Plus


به اطلاع می‌رساند‌  دسترسی آزمایشی (Trial) دانشگاه‌ به مجموعه DynaMed Plusکه يک منبع مرجع تصميم‌سازی بالينی مشابه UpToDateاست از طريق آدرس

http://www.dynamed.com

 به مدت سه ماه فراهم شده است. در مطالعات مختلف مجموعه DynaMed Plusمشابه و به عنوان جايگزين UpToDateمعرفی شده است.

نظر
لینک مطلب :