موضوعات پربسامد

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در ش‍م‍اره‌ راه‍ن‍م‍ا : qa
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ح‍س‍اب‌ ذه‍ن‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ح‍س‍اب‍ان‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌، س‍رور
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌
آم‍ار
زب‍ان‌ ن‍ش‍ان‍ه‌گ‍ذاری‌ ف‍رام‍ت‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
ف‍رگ‍وس‍ن‌، ج‍رج‌ ان‍درو
م‍وس‍وی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۵-
ل‍ی‌، م‍ای‍ک‍ل‌
س‍اس‍ی‍ن‍س‍ک‍ی‌، ب‍اری‌
ع‍ل‍ی‍پ‍ور، م‍ظاه‍ر، ۱۳۳۹-
دادس‍ت‍ان‌، پ‍ری‍رخ‌
ف‍رخ‍و، ل‍ی‍دا، ۱۳۲۹-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۳-
م‍ات‍ی‍وز، ج‍ان‌، ۱۹۴۳-
ش‍ادن‍ی‍ا، ه‍وم‍ن‌
ص‍ف‍ا، ای‍رج‌، ۱۳۲۹-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد، آت‍ش‌
ک‍م‍ب‍ل‌، ب‍روس‌، ۱۹۶۳-
پ‍ری‌، گ‍رگ‌
زع‍ی‍م‌ک‍ه‍ن‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۴۶-
ه‍اگ‌، راب‍رت‌
ام‍ی‍رت‍اش‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۶-
ح‍ق‍ی‌، رض‍ا، ۱۳۳۳-
ن‍ب‍ی‌پ‍ور، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
گ‍رن‍ون‌، ژی‍ل‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
م‍رک‍ز م‍ل‍ی‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ش‍ور
ن‍ش‍ر ح‍ی‍ان‌
ص‍ف‍ار اش‍راق‍ی‌
ه‍وای‌ ت‍ازه‌
ن‍ص‌
ن‍ش‍ر ش‍ی‍وه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ودک‍ان‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍زای‍ران‌
ارس‍ب‍اران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
م‍وس‍س‍ه‌ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ادواره‌ ک‍ت‍اب‌
س‍اوالان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آمار ریاضی
هاگ ، رابرت ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل آماری در روانشناسی وعلوم تربیتی
فرگوسن ، جرج اندرو ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات ۱ برای رشته های علوم انسانی
فرخو، لیدا، ۱۳۲۹- ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۶-۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با بانکهای اطلاعاتی
جعفرنژاد، آتش ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر مکانیک محیطهای پیوسته
لی ، مایکل ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوتر برای پزشکان
زعیم کهن ، حمید، ۱۳۴۶- ؛  تهران نشر حیان   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ایمنی و بهداشت کار با کامپیوتر
نبی پور، مسعود، ۱۳۳۷ - ، گردآورنده و مترجم ؛  نیشابور نشر شیوه   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تحولی اختلال ویژه اکتساب حساب ( حساب نارسایی )
دادستان ، پریرخ ؛  [تهران ] پژوهشکده کودکان استثنایی   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
روشهای محاسبات عددی برای ریاضیات :علوم و مهندسی
ماتیوز، جان ، ۱۹۴۳- ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام ویژوال بیسیک
جعفرنژاد قمی ، عین الله ، ۱۳۴۳- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آمار کاربردی ( به زبان ساده )
گرنون ، ژیل ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۲
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش < =LMTHاچ . تی .ام .ال >.دینامیک در یک هفته
کمبل ، بروس ، ۱۹۶۳- ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوتر :آموزش در مسیر اشتغال ( کتاب همراه کامپیوتر)
علیپور، مظاهر، ۱۳۳۹- ؛  تهران هوای تازه   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پیشرفته اینترنت انگلیسی - فارسی
صفا، ایرج ، ۱۳۲۹- ؛  تهران انستیتو ایزایران   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله شبکه های عصبی مصنوعی و کاربردهای آن در علوم پزشکی =skrowteN larueN laiciffitra gnisu sisylana ataD...
شادنیا، هومن ؛  تهران مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
گواهینامه بین المللی کاربری کامپیوتر< =PX - LDCIآی سی دی ال -ایکس پی >
موسوی ، علی ، ۱۳۴۵- ؛  تهران صفار اشراقی   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آموزش ویژوال بیسیک ۶ در ۲۱ روز
پری ، گرگ ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روشهای آماری برای دانشجویان رشته های حسابداری و مدیریت
حقی ، رضا، ۱۳۳۳- ؛  تهران موسسه انتشارات یادواره کتاب   ، ۱۳۸۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آموزش ویندوز ۲۰۰۰ سرور در ۲۴ ساعت
ساسینسکی ، باری ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پایه و مقدمات آمار
امیرتاش ، علی محمد، ۱۳۱۶- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9