موضوعات پربسامد

بازگشت به صفحه اول
  کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  
فرمول جستجو:
جستجو در ش‍م‍اره‌ راه‍ن‍م‍ا : qa
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‌ ذه‍ن‍ی‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ داس‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌( .ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ح‍س‍اب‍ان‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍ات‍ری‍س‍ه‍ا
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ه‍ای‌ ای‍م‍ن‍ی‌
آم‍ار
 
پدیدآور:
س‍ع‍ادت‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۳۲-
ادی‌، ک‍ری‍گ‌
ف‍رگ‍وس‍ن‌، ج‍رج‌ ان‍درو
ف‍ی‍ن‍ک‌ ب‍ای‍ن‍ر، دان‍ی‍ل‌ ت‍ال‍ب‍وت‌، ۱۹۱۹-
ل‍ی‌، م‍ای‍ک‍ل‌
دادس‍ت‍ان‌، پ‍ری‍رخ‌
ف‍رخ‍و، ل‍ی‍دا، ۱۳۲۹-
ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌،۱۳۴۵-
م‍ات‍ی‍وز، ج‍ان‌، ۱۹۴۳-
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد، آت‍ش‌
ن‍وروس‍ی‍س‌، م‍اری‍ا
چ‍ی‍ت‌چ‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
زع‍ی‍م‌ک‍ه‍ن‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۴۶-
ه‍اگ‌، راب‍رت‌
ل‍واس‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۱۸-
ن‍ب‍ی‌پ‍ور، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
آذی‍ن‌ رای‍ان‍ه‌
ن‍ش‍ر ح‍ی‍ان‌
ن‍ش‍ر ش‍ی‍وه‌
ف‍رن‍از
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ودک‍ان‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
ن‍ش‍ر ف‍رن‍از
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ارس‍ب‍اران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ن‍اق‍وس‌
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
پ‍رت‍ون‍گ‍ار
پ‍رت‍و ن‍گ‍ار
ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آمار ریاضی
هاگ ، رابرت ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی ( ماتریس و تبدیل خطی )
فینک باینر، دانیل تالبوت ، ۱۹۱۹- ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مروری بر تئوری بانکهای اطلاعاتی
چیت چیان ، محمدحسن ؛  تهران کلینی   ، ۱۳۷۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل آماری در روانشناسی وعلوم تربیتی
فرگوسن ، جرج اندرو ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تشریحی اصطلاحات کامپیوتری میکروسافت
[تهران ] ناقوس   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات ۱ برای رشته های علوم انسانی
فرخو، لیدا، ۱۳۲۹- ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۶-۱۳۷۷
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی < =0002 sseccA اکسس ۲۰۰۰>
ادی ، کریگ ؛  تهران آذین رایانه   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با بانکهای اطلاعاتی
جعفرنژاد، آتش ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر مکانیک محیطهای پیوسته
لی ، مایکل ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی آنالیز آماری داده ها با<=0.8 SSPSاس پی اس اس ۸>
نوروسیس ، ماریا ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۸
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اپراتوری پیشرفته کامپیوتر مطابق با استاندارد جدید آموزشی و مباحثی از استاندارد راهبری عالی کامپیوتری ( کاردانش )
شجاعی ، محسن ،۱۳۴۵- ؛  مشهد پرتو نگار   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوتر برای پزشکان
زعیم کهن ، حمید، ۱۳۴۶- ؛  تهران نشر حیان   ، ۱۳۷۴
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کارور رایانه درجه یک ( اپراتوری پیشرفته کامپیوتر( )آشنایی با فن آوری کامپوترهای شخصی ۲)
شجاعی ، محسن ،۱۳۴۵- ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ایمنی و بهداشت کار با کامپیوتر
نبی پور، مسعود، ۱۳۳۷ - ، گردآورنده و مترجم ؛  نیشابور نشر شیوه   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ( دوره کاردانی )
تهران فرناز   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات
تهران نشر فرناز   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تحولی اختلال ویژه اکتساب حساب ( حساب نارسایی )
دادستان ، پریرخ ؛  [تهران ] پژوهشکده کودکان استثنایی   ، ۱۳۸۰
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
روشهای محاسبات عددی برای ریاضیات :علوم و مهندسی
ماتیوز، جان ، ۱۹۴۳- ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۷۹
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سیستمهای عامل ( پیشرفته )=smetsys gnitarepo ksid decnavdA
لواسانی ، محمدتقی ، ۱۳۱۸- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۷۱
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مبانی کامپیوتر
سعادت ، سعید، ۱۳۳۲- ؛  تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۳
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9