پایگاه پایان نامه های فارسی

  • کتابخانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
 سالمندی (تعداد بازدید : 11200)  روانشناسی بالینی (تعداد بازدید : 10352)
 مدیریت توانبخشی (تعداد بازدید : 8818)  پرستاری (تعداد بازدید : 7040)
 مشاوره (تعداد بازدید : 6348)  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی (تعداد بازدید : 6342)
 مددکاری اجتماعی (تعداد بازدید : 6106)  گفتاردرمانی (تعداد بازدید : 4446)
 کاردرمانی (تعداد بازدید : 4404)  فیزیوتراپی (تعداد بازدید : 4056)
 ارگونومی (تعداد بازدید : 4035)  شنوایی شناسی (تعداد بازدید : 3884)
 مدیریت رفاه اجتماعی (تعداد بازدید : 3827)  روانپزشکی (تعداد بازدید : 3790)
 ژنتیک (تعداد بازدید : 3747)  اعضاء مصنوعی و وسایل کمکی(ارتز و پروتز) (تعداد بازدید : 2988)
 آمار و کامپیوتر (تعداد بازدید : 2025)
 
تعداد کل بازدیدها:  93408